Saistošie noteikumi

Par reklāmas izvietošanu Salas novadā

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salas novadā

Par bērna piedzimšanas pabalstu

Par sociālās palīdzības pabalstiem

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība Salas novadā

Par pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salas novadā

Salas novada pašvaldības nolikums

Salas novada pašvaldības 2016.gada 29.decembra saistošie noteikumi Nr.10 
“Par Salas novada simboliku” 

Salas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 

Par sabiedrisko kārtību Salas novadā

Par Salas novada pašvaldības nodevām

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salas novadā

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Salas novadā 

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Salas novadā

Par koku ciršanu ārpus meža  Salas novada administratīvajā teritorijā

Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību  Salas novadā 

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē

Lokālplānojums "Klovānu sils"

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā

Nolikums par Salas novada pašvaldības Atzinības rakstu

2018.gada 25.janvāra Saistošie noteikumi Nr.2018/1
"SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETS"

PIELIKUMS Nr.1
2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2018/1
"Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets"  Ieņēmumi

PIELIKUMS Nr.2
2018. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/1
"Salas novada pašvaldības 2018. gada budžets"  Izdevumi

PIELIKUMS Nr.3
2018. gada 25. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2018/1
"Salas novada pašvaldības 2018. gada speciālais budžets"  Ieņēmumi Izdevumi

PIELIKUMS Nr.4
2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2018/1
"Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets”
Ziņojums par Salas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam, 
pašvaldības ekonomisko un sociālo situāciju, 
pašvaldības izdevumiem 2018.gadā