Saistošie noteikumi

Nr. Nosaukums Pieņemts
Pašvaldības nolikums
2017/5 Salas novada pašvaldības nolikums 26.10.2017.
Novada simbolika
10 Par Salas novada simboliku 29.1.2016.
Pašvaldības budžets 2019
2020/1
1.pielik.
Grozījumi pamatbudžeta kopsavilkumā 10.01.2020.
2020/1 Grozījumi budžetā 10.01.2020.
2019/8
1.pielik.
Grozījumi pamatbudžeta kopsavilkumā 31.10.2019.
2019/8 Grozījumi budžetā 31.10.2019.
2019/6
1.pielik.
Grozījumi pamatbudžeta kopsavilkumā 27.06.2019.
2019/6 Grozījumi budžetā 27.06.2019.
  Paskaidrojuma raksts 04.2019.
2019/2 Budžets 25.04.2019.
2019/2
1.pielik.
Pamatbudžeta kopsavilkums 25.04.2019.
Teritorijas plānošana
10 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Salas novadā 30.11.2011.
9 Lokālplānojums "Klovānu sils" 28.08.2014.
Nekustamais īpašums
3 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība 29.05.2014.
2017/2 Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē 23.02.2017.
Inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras uzturēšana, saimnieciskā darbība
7 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salas novadā 31.08.2011.
8 Par koku ciršanu ārpus meža  Salas novada administratīvajā teritorijā 31.07.2013.
2018/6 Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība Salas novadā 27.09.2018.
2019/1 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salas novadā 28.03.2019.
Uzņēmējdarbība
26 Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību  Salas novadā  31.10.2013.
3 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Salas novadā 26.03.2015.
2018/2 Par reklāmas izvietošanu Salas novadā 29.03.2018.
2018/3 Par pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salas novadā 29.03.2018.
Sabiedriskā kārtība
14 Par sabiedrisko kārtību Salas novadā 30.12.2009.
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
3 Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salas novada pašvaldībā 6.07.2009.
15 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā 30.12.2009.
4 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu 04.02.2010.
11 Par braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamiem 04.10.2012.
12 Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pirmsskolas izglītības iestādes 04.10.2012.
15 Par bērna piedzimšanas pabalstu 20.12.2012.
5

Par sociālās palīdzības pabalstiem

31.07.2014.
5 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 30.07.2015.

 

Salas novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi 

Par Salas novada pašvaldības nodevām