Saistošie noteikumi

Nr. Nosaukums Pieņemts
Pašvaldības nolikums
2020/5 Grozījumi Salas novada pašvaldības nolikumā 26.03.2020.
2020/2 Grozījumi Salas novada pašvaldības nolikumā 10.01.2020.
2017/6 Grozījumi Salas novada nolikumā 30.11.2017.
2017/5 Salas novada pašvaldības nolikums 26.10.2017.
2017/3 Salas novada pašvaldības nolikums 31.08.2017.
Novada simbolika
10 Par Salas novada simboliku 29.1.2016.
2019/11 Grozījumi 2016. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par Salas novada simboliku" 28.11.2019.
Salas novada pašvaldība
2018/13 Salas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums 27.09.2018.
4 Par Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu 28.04.016.
13 Par Salas novada pašvaldības nodevām 30.12.2009.
Pašvaldības budžets 2019 - 2021
2021/2 Salas novada pašvaldības 2021. gada budžets 28.01.2021.
-

Salas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2021/2 “Salas novada pašvaldības 2021. gada budžets” paskaidrojuma raksts un Salas novada domes priekšsēdētājas ziņojums par Salas novada pašvaldības 2021. gada budžetu

28.01.2021.
2021/2
1.pielik.
Budžeta kopsavilkums 28.01.2021.
- Salas novada pašvaldības 2020. gada 27. janvāra saistošo noteikumu  Nr. 2020/3 "Salas novada pašvaldības 2020. gada budžets" paskaidrojuma raksts un priekšsēdētājas ziņojums 27.01.2020.
2021/1
1.pielik.
Grozījumi pamatbudžeta kopsavilkumā 12.01.2021.
2021/1 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2020/3 12.01.2021.
2020/13
1.pielik.
Grozījumi pamatbudžeta kopsavilkumā 14.12.2020.
2020/13 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2020/3 14.12.2020.
2020/10
1.pielik.
Grozījumi pamatbudžeta kopsavilkumā 08.10.2020.
2020/10 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2020/3 08.10.2020

2020/4
1.pielik.

Grozījumi pamatbudžeta kopsavilkumā 26.03.2020.
2020/4 Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 2020/3 26.03.2020.
2020/3
1.pielik.
Salas novada pašvaldības 2020. gada budžeta kopsavilkums 27.01.2020.
2020/3 Salas novada pašvaldības 2020. gada budžets 27.01.2020.
2020/1
1.pielik.
Grozījumi pamatbudžeta kopsavilkumā 10.01.2020.
2020/1 Grozījumi budžetā 10.01.2020.
2019/8
1.pielik.
Grozījumi pamatbudžeta kopsavilkumā 31.10.2019.
2019/8 Grozījumi budžetā 31.10.2019.
2019/6
1.pielik.
Grozījumi pamatbudžeta kopsavilkumā 27.06.2019.
2019/6 Grozījumi budžetā 27.06.2019.
  Paskaidrojuma raksts 04.2019.
2019/2 Budžets 25.04.2019.
2019/2
1.pielik.
Pamatbudžeta kopsavilkums 25.04.2019.
Teritorijas plānošana
2020/12

“Par Salas novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 2019/3 „Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Salas novada teritorijas plānojums” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”

29.10.2020.
2020/9 Grozījumi Salas novada domes 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 2019/3 "Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta "Salas novada teritorijas plānojums" grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 24.09.2020.
2019/5 Par Salas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8 "Lokālplānojums zemes vienībai "Ošānu iela 10" Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā atcelšanu 25.04.2019.
2019/4 Par Salas novada pašvaldības 2014. gada 28. augusta saistošo noteikumu Nr. 9 "Lokālplānojums  Klovānu sils"" atcelšanu 25.04.2019.
10 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Salas novadā 30.11.2011.
9 Lokālplānojums "Klovānu sils" 28.08.2014.
Nekustamais īpašums
10 Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Salas novadā 30.11.2011.
3 Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība 29.05.2014.
2017/2 Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājumā kartē 23.02.2017.
Inženierkomunikāciju un transporta infrastruktūras uzturēšana, saimnieciskā darbība
7 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salas novadā 31.08.2011.
8 Par koku ciršanu ārpus meža  Salas novada administratīvajā teritorijā 31.07.2013.
2018/6 Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība Salas novadā 27.09.2018.
2019/10 Grozījumi 2018. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2018/6 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība Salas novadā" 28.11.2019.
2019/1 Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salas novadā 28.03.2019.
2019/9 Grozījumi 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salas novadā 28.11.2019.
- Salas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programma 2020.-2022. gadam 27.01.2020.
- Salas novada domes mērķdotācijas pašvaldības ceļiem un ielām izlietojuma vidējā termiņa programma 2020. gadam 27.01.2020.
Uzņēmējdarbība
6 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 24.02.2010.
26 Par tirdzniecību publiskās vietās, tirdzniecības nodevu un tirgus statusa piešķiršanas kārtību  Salas novadā  31.10.2013.
3 Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Salas novadā 26.03.2015.
2018/2 Par reklāmas izvietošanu Salas novadā 29.03.2018.
2019/12 Grozījumi 2018. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 2018/2 "Par reklāmas izvietošanu Salas novadā" 28.11.2019.
2018/3 Par pašvaldības nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salas novadā 29.03.2018.
Sabiedriskā kārtība
14 Par sabiedrisko kārtību Salas novadā 30.12.2009.
Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
2021/4 Par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un sociālās palīdzības pabalstiem Salas novadā 28.01.2021.
2021/3 Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Salas novadā 28.01.2021.
2020/7 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā 28.05.2020.
2020/6

Par Salas novada pašvaldības pabalstu krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību

30.04.2020.
2018/9 Grozījumi 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2017/8 "Par kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam" 25.10.2018.
2018/8 Grozījumi 2014. gada 31. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6 "Citi pašvaldības pabalsti" 25.10.2018.
2018/7 Grozījumi 2014. gada 31. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par sociālās palīdzības pabalstiem" 25.10.2018.
2017/9 Grozījumi 2014. gada 31. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par sociālās palīdzības pabalstiem" 30.11.2017.
2017/8 Par kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritērijiem, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam

30.11.2017.

Zaudējuši spēku

2017/7 Grozījumi 2014. gada 31. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 6 "Citi pašvaldības pabalsti" 30.11.2017.
3 Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Salas novada pašvaldībā 16.07.2009.
15 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Salas novadā 30.12.2009.
4 Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu

04.02.2010.

Zaudējuši spēku

11 Par braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamiem 04.10.2012.
12 Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pirmsskolas izglītības iestādes un pirmsskolas izglītības programmas izglītojamo vecākiem 04.10.2012.
15 Par bērna piedzimšanas pabalstu 20.12.2012.
5

Par sociālās palīdzības pabalstiem

31.07.2014.

Spēkā tikai - III Dzīvokļa pabalsts, līdz 30.06.2021.

6 Citi pašvaldības pabalsti 31.07.2014.
5 Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības 30.07.2015.