Teritorijas plānojumi

Salas novada teritorijas plānojums (2.1 redakcija)

Skatīt: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14653

Spēkā esošs

Plānošanas dokumenta sadaļas
2. Grafiskā daļa
3. Paskaidrojuma raksts
4. Vides pārskats

Lēmumi un ziņojumi

11.07.2019 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas paziņojums par teritorijas plānojuma īstenošanu
08.05.2019 Informatīvs ziņojums par Salas novada attīstības plānošanas dokumentiem
07.05.2019 Paziņojums Latvijas Vēstnesī
25.04.2019 Lēmums par plānošanas dokumenta apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
  Saistošie noteikumi
16.04.2019 Atzinums Nr. 4-03/8
26.03.2019 Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai Salas novada teritorijas plānojumam
15.03.2019 Ziņojums par teritorijas plānojuma 2.redakcijas, attīstības programmas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem
  Salas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas, precizētās attīstības programmas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskās apspriešanas sanāksmes protokola Nr. 4 izraksts
31.01.2019 Lēmums par dokumenta redakcijas nodošanu Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
27.12.2018 Lēmums par dokumenta pilnveidošanas nepieciešamību
14.12.2018 Ziņojums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas, attīstības programmas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem
  Salas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas, attīstības programmas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskās apspriešanas sanāksmju protokolu izraksti
25.10.2018 lēmums, kas groza 27.09.18. lēmumu Nr.225
27.09.2018 Lēmums par dokumenta redakcijas nodošanu Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
29.03.2018 Lēmums Nr. 4-02/13 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
28.12.2017 Lēmums par dokumenta izstrādes uzsākšanu, apstiprinot tā izstrādes vadītāju un darba uzdevumu

Salas novada teritoriālo vienību teritorijas plānojums no 2009.gada:
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_42

SALAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007.-2019.

  • Paskaidrojuma raksts PDF; Turpinājumi: Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7
  •  Salas pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana un aizsargjoslas KARTE
  • Apbūves noteikumi PDF

SĒLPILS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008.-2020.

  • Paskaidrojuma raksts PDF
  • Sēlpils pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana un aizsargjoslas KARTE
  • Apbūves noteikumi PDF