Teritorijas plānojumi

SALAS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2007.-2019.

 • Paskaidrojuma raksts PDF; Turpinājumi: Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6Nr.7
 •  Salas pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana un aizsargjoslas KARTE
 • Apbūves noteikumi PDF

SĒLPILS PAGASTA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2008.-2020.

 • Paskaidrojuma raksts PDF
 • Sēlpils pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana un aizsargjoslas KARTE
 • Apbūves noteikumi PDF

 

Salas novada teritorijas plānojums (1.0 redakcija)
Salas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas norises periods 15.10.2018.-12.11.2018.

Apraksts:

Ar Salas novada attīstības programmu 2019.-2025.gadam, Salas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un plānošanas dokumentu stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iepazīties Salas novada domē, un Sēlpils pagasta pārvaldē, to darba laikos: pirmdienās, otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst. 8.00 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 - 16:00 (kontaktpersonas I.Gādmane 223.kabinetā, L.Kadžule 207. kabinetā), vai interneta vietnē www.salasnovads.lv sadaļā attīstības plānošana un ģeoportālā geolatvija.lv.

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām:

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

 • Biržu tautas namā 2018.gada 6.novembrī plkst. 18.00;
 • Salas kultūras namā 2018. gada 7.novembrī plkst. 18.00;
 • Sēlpils kultūras namā 2018. gada 8.novembrī plkst.18.00.

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks:

Priekšlikumi iesniedzami līdz 2018.gada 12. novembrim (ieskaitot) Salas novada domē, adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230 un Sēlpils pagasta pārvaldē, adrese: Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads, LV-5232, vai arī sūtot elektroniski: salaspag@salas.lv.

Plānošanas dokumenta sadaļas:

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (skatīt Pielikumu zemāk)

2. Grafiskā daļa:

 • Salas novada teritorijas funkcionālais zonējums (skatīt Pielikumu zemāk)
 • Funkcionālais zonējums Salas, Biržu, Ošānu, Sēlijas un Sēlpils ciemiem (skatīt Pielikumu zemāk)
3. Paskaidrojuma raksts (skatīt Pielikumu zemāk)
4. Vides pārskats:
 • Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums (skatīt Pielikumu zemāk)
 • SIVN ziņojuma kopsavilkums (skatīt Pielikumu zemāk)

Lēmumi un ziņojumi:

 • 25.10.2018. Lēmums, kas groza 27.09.2018. lēmumu Nr. 225 (skatīt Pielikumu zemāk)
 • 27.09.2018. Lēmums par dokumenta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (skatīt Pielikum zemāk)
 • 29.03.2018. Lēmums Nr. 4-02/13 Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu (skatīt Pielikumu zemāk)
 • 28.12.2017. Lēmums par dokumenta izstrādes uzsākšanu, apstiprinot tā izstrādes vadītāju un darba uzdevumu (skatīt Pielikumu zemāk)

Skatīthttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_10171

Karšu slāņi:

 • Kultūrvēsturiskie un dabas objekti
 • Inženierbūvju punktveida objekti
 • Inženierbūvju līnijveida objekti
 • Autoceļi
 • Inženierbūvju laukumveida objekti
 • Autoceļu teritorijas
 • Riska teritorijas

Reglamentētie slāņi:

 • Pašvaldības funkciju īstenošanai nepieciešamie zemes gabali
 • Apgrūtinātās teritorijas - aizsargjoslas
 • Apgrūtinātās teritorijas - zonas
 • Ciemu robežas
 • Plānotās teritoriālās vienības
 • Plānojuma robeža
 • Teritorijas ar īpašiem noteikumiem
 • Nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas
 • Funkcionālais zonējums
 • Funkcionālais zonējums atbilstoši topogrāfiskajai pamatnei

Citas datu kopas:

 • Kadastra karte
 • Topogrāfiskā karte