Lokālplānojumi

SALAS NOVADA LOKĀLPLĀNOJUMS "KLOVĀNU SILS"

Ar 2014. gada 28.augusta Salas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.10, 11.§) APSTIPRINĀTS Salas novada lokālplānojums “Klovānu sils” un lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa noteikta kā saistošie noteikumi Nr.9 PDF
Līgums par būvniecības pakalpojumiem PDF
Lēmums par būvniecības pakalpojumu deleģēšanu PDF

LOKĀLPLĀNOJUMS ZEMES VIENĪBAI "OŠĀNU IELA 10", OŠĀNOS, SALAS PAGASTĀ, SALAS NOVADĀ (Apstiprināts)

Ar Salas novada domes 27.10.2016. sēdes lēmumu (protokola Nr. 11, 14. §) ir apstiprināts lokālplānojuma Salas novadā, Salas pagastā zemes vienībai “Ošānu iela 10” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ar Salas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Lokālplānojums zemes vienībai “Ošānu iela 10”, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā" PDF