Attīstības programma

     

Salas novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam (2.1 redakcija)
 
Plānošanas dokumenta sadaļas
  1. Rīcības plāns, Investīciju plāns 2021. gadam un Projektu idejas
  2. Stratēģiskā daļa
  3. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība
  4. Vides pārskats
     6. Cita sadaļa
Lēmumi un ziņojumi

08.05.2019 Informatīvs ziņojums par Salas novada attīstības plānošanas dokumentiem

25.04.2019. Lēmums par attīstības programmas apstiprināšanu

17.04.2019. Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai Salas novada attīstības programmai

16.04.2019. Par Salas novada teritorijas plānojuma 2018. -2030. gadam un Salas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam Vides pārskatu

15.03.2019. Ziņojums par teritorijas plānojuma 2.redakcijas, attīstības programmas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem

Salas novada teritorijas plānojuma 2.redakcijas, precizētās attīstības programmas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskās apspriešanas sanāksmes protokola Nr. 4 izraksts

31.01.2019. Lēmums par dokumenta redakcijas nodošanu Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

27.12.2018. Lēmums par dokumenta pilnveidošanas nepieciešamību

14.12.2018. Ziņojums par teritorijas plānojuma 1.redakcijas, attīstības programmas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem

Salas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas, attīstības programmas un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma publiskās apspriešanas sanāksmju protokolu izraksti

25.10.2018. Lēmums, kas groza 27.09.18. lēmumu Nr.225

27.09.2018. Lēmums par dokumenta redakcijas nodošanu Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

29.03.2018. Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

22.02.2018. Lēmums par dokumenta izstrādes uzsākšanu, apstiprinot tā izstrādes vadītāju un darba uzdevumu

Darba uzdevums


 

SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012.-2018.GADAM

Esošās situācijas raksturojums un analīze PDF
Vides pārskats PDF
Stratēģiskā daļa PDF
Rīcību un investīciju plāna aktualizācija PDF
Pārskata ziņojums par periodu no 27.06.2012.-25.08.2016. PDF