Attīstības programma

      

Salas novada attīstības programma 2019. - 2025.gadam (1.0 redakcija)

Salas novada attīstības programmas 2019. - 2025.gadam publiskā apspriešana 15.10.2018.-12.11.2018. noslēgusies.

Plānošanas dokumenta sadaļas:
1. Salas novada attīstības programmas 2019. - 2025.gadam INVESTĪCIJU PLĀNS (2019.gads), (skatīt Pielikumu zemāk)
2. Salas novada attīstības programmas 2019. - 2025.gadam RĪCĪBAS PLĀNS (skatīt Pielikumu zemāk)
3. Stratēģiskā daļa (skatīt Pielikumu zemāk)
4. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība (skatīt Pielikumu zemāk)
5. Vides pārskats

  • Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums (skatīt Pielikumu zemāk)
  • SIVN ziņojuma kopsavilkums (skatīt Pielikumu zemāk)

6. Cita sadaļa

  • Salas novada attīstības programmas 2019. - 2025.gadam PROJEKTU IDEJAS (skatīt Pielikumu zemāk)
  • Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (skatīt Pielikumu zemāk)
  • IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS rezultāti (skatīt Pielikumu zemāk)

Lēmumi un ziņojumi:

  • 25.10.2018    Lēmums, kas groza 27.09.18. lēmumu Nr.225
  • 27.09.2018    Lēmums par dokumenta redakcijas nodošanu Publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
  • 29.03.2018    Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
  • 22.02.2018    Lēmums par dokumenta izstrādes uzsākšanu, apstiprinot tā izstrādes vadītāju un darba uzdevumu

Darba uzdevums
Karšu slāņi:

  •      Reglamentētie slāņi - Plānojuma robeža   

Skatīt: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_10910                           


 

Salas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde

Cienījamie Salas novada iedzīvotāji!

Salas novada pašvaldībai ir svarīga Jūsu aktīva līdzdalība, lai kopīgi plānotu novada attīstību, tāpēc

AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES PAŠVALDĪBAS IZSTRĀDĀTAJĀ APTAUJĀ!

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. aptaujas mērķis ir noskaidrot Salas novada iedzīvotāju viedokli par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem.

Aptaujas anketas ir publiski pieejamas Salas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Salas novada pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads un Sēlpils pagasta pārvaldē, Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads.

Aptaujas anketa ir aizpildāma arī elektroniski IT vietnē: https://ej.uz/SalasAP .

Aptaujas dalībnieki piedalīsies balvu loterijas izlozē.

Informāciju sagatavoja: Pauls Grants
Amats: Projektu vadītājs, Teritorijas plānotājs
E-pasts: pauls@planosana.lv

 

SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012.-2018.GADAM

Esošās situācijas raksturojums un analīze PDF
Vides pārskats PDF
Stratēģiskā daļa PDF
Rīcību un investīciju plāna aktualizācija PDF
Pārskata ziņojums par periodu no 27.06.2012.-25.08.2016. PDF