Parakstīts līgums par skatu torņa izbūvi Daborkalnā

13:27, 07.Decembris, 2020 , Projekti , Tūrisms
Parakstīts līgums par skatu torņa izbūvi Daborkalnā

 

Novembrī Salas novada pašvaldībā parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu “Strūves ģeodēziskā loka punkta “Daborkalns” publiskās infrastruktūras un skatu torņa izbūve”. Darbus veiks SIA “Ramda C”. 

Atklātajā konkursā pavisam piedalījās pieci pretendenti, bet izvēlēts tika piedāvājums par zemāko cenu. Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanai tika veikta tirgus izpēte. Pakalpojumu sniegs SIA “AGADOS exertus”.  Būvprojektu izstrādājis SIA “AD Technical Work”.  

Decembra sākumā Krustpils novada būvvaldē iesniegti dokumenti, lai saņemtu būvatļauju darbu uzsākšanai pašvaldības īpašumā “Jančuki”. Valsts meža dienestā iesniegts iesniegums koku ciršanai.

Plānotie darbi atrodas valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa “Babrānu pilskalns” (valsts aizsardzības Nr.942) un valsts nozīmes industriālā pieminekļa “Strūves ģeodēziskā loka punkts “Daborkalns”” (valsts aizsardzības Nr.9217) aizsardzības zonā. Būvdarbi paredzēti, pamatojoties uz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē  saskaņoto būvprojektu “Strūves ģeodēziskā loka punkta “Daborkalns” publiskās infrastruktūras un skatu torņa izbūve” (Sēlpils pagasts), 2019.

Projekts “Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide” Nr. LLI-477”, STRUVE (saīsinātais nosaukums),  (angļu val. project “Creation of international tourist route" The Struve Geodetic Arc” ) tiek īstenot Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020. gadam  ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīciju.

Vadošais projekta partneris: Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Projekta partneri: Salas novada pašvaldība, Anikščai reģionālā parka direkcija (Lietuva).

Projekta plānotās aktivitātes: Uzlabot un labiekārtot infrastruktūru trīs Strūves ģeodēziskā loka punktos; izveidot interaktīvu izstādi, uzņemt filmu; organizēt mācības 20 tūrisma speciālistiem; organizēt pieredzes apmaiņas braucienus; izveidot starptautisku tūrisma maršrutu Somija- Igaunija- Latvija- Lietuva; uzsākt kampaņu "Iepazīsti Strūves ģeodēziskā loka punktus!”.

Projekta mērķis: Uzlabot Strūves ģeodēzisko loka punktu tūrisma infrastruktūru Latvijā un Lietuvā, lai kultūras mantojums būtu pieejams un pievilcīgs iekļaušanai pārrobežu un starptautiskā tūrisma maršrutos. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Projekta kopējais budžets  ir 850 509,70 euro; Salas novada pašvaldības  indikatīvā summa – 250585 euro, no kuras ERAF finansējums (85%) – 212997,25 euro, Salas novada pašvaldības līdzfinansējums (15%) – 37 587,75 euro. Neattiecināmās izmaksas 90144,27 euro.

Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam.

www.latlit.eu; www.europa.eu

Par sniegto informāciju nav atbildīga Eiropas Savienība. Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Salas novada  pašvaldība, un tas nevar tikt uzskatīts  par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

 

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projekta vadītāja 
Salas novada pašvaldība 
Tālrunis: +371 25460441
E-pasts: projekti@salas.lv