Jaunieti, piedalies un izmanto iespējas projektā "PROTI un DARI!"

16:50, 08.Maijs, 2019 , Projekti , Jaunatne
Jaunieti, piedalies un izmanto iespējas projektā

Lai skatītu afišu pilnā apjomā, uzklikšķiniet uz tās!

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), bet šobrīd nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā "PROTI un DARI"!

Salas novada pašvaldība 2016.gadā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.3.0./15/I/001 „PROTI un DARI” īstenošanu Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt Nodarbinātības valsts aģentūrā nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos „Jauniešu garantija” ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā

Projekta īstenošanas laiks- līdz 2020. gada decembrim.

Ko projekts sniedz jaunietim? 

  • Dalību individuālajā pasākumu programmā, kas var ilgt no viena līdz četriem mēnešiem (atsevišķos gadījumos- līdz deviņiem mēnešiem). Katrā programmas mēnesī jaunietim tiek nodrošinātas vismaz 24 stundas aktivitāšu, kā arī mentora un programmas vadītāja atbalsts. Un tas viss- bez maksas!

Aktivitātes, kas var būt iekļautas individuālajā pasākumu programmā jaunietim

  • Formālās un neformālās mācīšanās aktivitātes (apmācību semināri, kursi, radošās nodarbības, prasmju attīstības treniņi u.c.);
  • Dalība pasākumos (sporta aktivitātes, ekskursijas un pārgājieni, kultūras pasākumi, nometnes, āra dzīves un aktīvās atpūtas aktivitātes; iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.);
  • Brīvprātīgā darba aktivitātes (īstermiņa brīvprātīgā darba veikšana nevalstiskajās organizācijās un pasākumos, Tavu prasmju un pieredzes pilnveidošanai);
  • Iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos (nevalstisko organizāciju un jauniešu centru iepazīšanas vizītes, pasākumu apmeklēšana, līdzdalība projektu organizēšanā u.c.);
  • Profesijas specifikas iepazīšana (vizītes uzņēmumos, īstermiņa prakse u.c.);
  • Speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants, jaunatnes lietu speciālists u. c., izņemot ārstniecības personālu);
  • Mentora un programmas vadītāja atbalsts, palīdzot individuālās pasākumu programmas īstenošanā, Tavu prasmju un interešu attīstīšanā;
  • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu).;

Projekts dod iespēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kuras var veicināt Tavu iespēju atrast darbu, apgūstot dažādas prasmes un zināšanas kursos un apmācībās!

Jaunieši aicināti pieteikties! Saziņai: programmas vadītāji Ligita Kadžule, tālrunis 25460441, e- pasts ligita.kadzule@gmail.com  un Daina Sondore tālrunis  28369691, e- pasts dainasondore@inbox.lv  vai personīgi Salas novada pašvaldībā 207. kabinetā, Susējas iela 9, Sala. Vairāk informācijas par projektu www.jaunatne.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projekta vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25460441
E-pasts: ligita.kadzule@gmail.com