Ekspluatācijā nodots grants ceļš Salas pagastā

ELFLA projekts "Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve"

14:27, 28.Decembris, 2018 , Projekti , Vīgants
Ekspluatācijā nodots grants ceļš Salas pagastā


 

Decembrī ekspluatācijā ir nodots grants ceļš Salas pagastā „Mežmaļi-Dekšņi”. Pārbūvējamā transporta infrastruktūra ir būtiska uzņēmējdarbības attīstībā un apdzīvotības saglabāšanā lauku teritorijā. Pašvaldības ceļš S21 savienojas ar reģionālo autoceļu P75 Jēkabpils-Lietuvas robeža (Nereta).

Ceļa pārbūve sākta 2018. gada 25. jūlijā. Ceļa būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA „Projekts EAE”. Pārbūves darbus veica SIA „Mikor” būvdarbu Zigis Poļa vadībā. Būvuzraudzību veica SIA „K-RDB”. 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektā  Nr. 18-05-A00702-000066 „Pašvaldības ceļa S21 Mežmaļi-Dekšņi infrastruktūras pārbūve” pēc izpildmērījumiem atjaunots ceļa segums 1.845 km garumā. Nomainītas esošās un izbūvētas jaunas caurtekas, tīrīti grāvji un uzstādītas jaunas ceļa zīmes, kā arī uz nekustamajiem īpašumiem izbūvētas nobrauktuves. Objektam ir piecu gadu garantija no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 189860.50 eiro, no tām publiskais finansējums (ES finansējums 90%) - 170874.45 eiro, Salas novada pašvaldības budžeta finansējums - 18986.05 eiro.

Objekta pārbūve veikta, saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apveidos", apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi. Tiek gatavoti dokumenti maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā (LAD) Viduslatvijas reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

Projektu iesniegšana LAD turpināsies arī 2019.gadā. Nākošie prioritāri atjaunojamie ceļi, kuri apstiprināti, ņemot vērā pagastu uzņēmēju uz zemnieku saimniecību īpašnieku priekšlikumus un ceļu atbilstību pašvaldības noteiktajiem kritērijiem,  Sēlpils pagastā  Se7 „Baltais Krogs-Strautiņi” un Salas pagastā  S23 „Saulieši-Ķesterāres-Ievu Līči” infrastruktūras posmu pārbūve”. Šo ceļu pārbūvei ir izstrādāti būvprojekti un veikts iepirkums būvniecībai.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
projektu vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25460441
E-pasts: ligita.kadzule@gmail.com