Apstiprināts projekts Nr. LLI-199 "Travel smart - visit Lithuania and Latvia"

09:54, 26.Jūlijs, 2017 , Projekti , Tūrisms
Apstiprināts projekts Nr. LLI-199

Par apstiprināto projektu Nr. LLI-199 „Travel smart- visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo gudri- apceļo Lietuvu un Latviju”

INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros, Salas novada pašvaldība, uzsākusi projekta Nr. LLI-199 „Ceļo gudri- apmeklē Lietuvu un Latviju” („Travel smart – visit Lithuania and Latvia”) īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks no 2017. gada 1. maija līdz 2019. gada 30.aprīlim. Projekta mērķgrupa: tūristi, viesi, novada iedzīvotāji, uzņēmēji, citas ieinteresētas personas. Projekta mērķis ir radīt harmonisku Latvijas un Lietuvas tūrisma attīstību, kurš parāda reģionu potenciālu. Projekts ir vērsts uz vienota reģiona tūristu maršruta izveidi, izmantojot inovatīvus pasākumus. Viens no projekta kopīgiem rezultātiem ir kopīgā maršruta interaktīvās kartes izveide. Kartē būs iekļauti 10 katrā projekta partnera teritorijā esošie nozīmīgākie tūrisma objekti. 

Projekta partneri no Latvijas: Viesītes, Ilūkstes un Jēkabpils novadu pašvaldības, bet no Lietuvas: Biržu, Krekenavas un Anīkšču reģionālo parku administrācijas. Vadošais partneris ir Anīkšču reģionālā parka administrācija. Maija mēnesī Anīškčos notika partneru projekta uzsākšanas sanāksme, kurā pārrunāja laika grafiku un veicamos darbus. Tika noslēgts sadarbības līgums starp projekta vadošo partneri un projekta partneriem.
Salas novada pašvaldība projekta ietvaros papildus plāno izveidot infrastruktūras objektus uz Ezernieku Velnakmeni, Sēlpils pagastā un Biržu dižakmeni Salas pagastā. Tiks atjaunota atpūtas zona āra pasākumiem aiz Salas kultūras nama. Tiks uzstādīts publiski pieejams informatīvs āra LED ekrāns, Skolas ielā 2, novada tūrisma objektu popularizēšanai, kas kopumā paplašinās tūrisma piedāvājumu. Lai novērtētu tūrisma nozares sociāli ekonomisko ietekmi uz teritoriju, vienā no skaistākajiem apskates objektiem Salas novadā brīvdabas atpūtas kompleksā „Zvejnieklīcis” divās ieejās tiks uzstādītas tūristu plūsmas skaitīšanas sistēmas un datu lasītājs. Tiks iegādāti Sēlijas arheoloģiskā sieviešu un vīriešu tērpa komplekti. Plānots piedalīties starptautiskā pieredzes apmaiņā tūrisma jomā, uzlabot tūrisma sadaļu.

Salas novada pašvaldības budžets projekta ietvaros  EUR 61181.05 , tai skaitā Programmas līdzfinansējums EUR 52003.89, kas sastāda 85% no attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums EUR 9177.16. 
Partneru sanāksme jūlija mēnesī plānota Lietuvā Krekenavas reģionālā parka direkcijā.

Šis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Salas novada pašvaldība un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projekta vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25460441
E-pasts: ligita.kadzule@salas.lv