Vai labas pārvaldības piemēri?

12:05, 23.Februāris, 2021 , Novada ziņas
Vai labas pārvaldības piemēri?

Pamatojoties uz administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumiem, Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2020. g. 27. augusta domes sēdē deputāti nolēma uzsākt jaunveidojamam Jēkabpils novadam ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādi, par atbildīgo nozīmējot Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas vadītāju un izveidojot darba grupu visu domājamo apvienot novadu domes priekšsēdētāju sastāvā.

Paziņojumu par augšminēto dokumentu izstrādes uzsākšanu tika nolemts publicēt iesaistīto pašvaldību tīmekļvietnēs un to informatīvajos izdevumos, kā arī nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam un ievietot valsts Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Salas novada dome 2020. g. 20. oktobrī saņēma  vēstuli no Jēkabpils pilsētas pašvaldības ar lūgumu Salas novada domei pieņemt lēmumu par jaunizveidojamā Jēkabpils novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam izstrādes uzsākšanu. Salas novada dome 2020. g. 29. oktobra domes sēdē nolēma, ka neiebilst minēto dokumentu izstrādes uzsākšanai, integrējot Salas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam un Salas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam, kur Salas novads tiek attīstīts saskaņā ar Salas novada domes apstiprinātajiem ilgtermiņa plānošanas dokumentiem.

Pirms uzsākt darbu pie minēto dokumentu izstrādes, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, pēc pašu pieņemtā lēmuma, jau pagājušā gada oktobrī vajadzēja publicēt paziņojumu par plānotā darba uzsākšanu iesaistīto pašvaldību tīmekļvietnēs un informatīvajos izdevumos. Salas novada pašvaldība līdz pat šā gada februāra vidum šādu paziņojumu nesaņēma un nevarēja pildīt nozīmīgu daļu tik svarīgu dokumentu publicēšanā, lai informētu novada iedzīvotājus par attīstības programmas un stratēģijas izstrādes uzsākšanu.

Salas novada pašvaldība bija lēmusi ļaut integrēt savus – jau esošos plānošanas dokumentus jaunizveidojamā Jēkabpils novada plānošanas dokumentos. Tāpēc Salas novada deputāti bija neizpratnē par papildus izpētes un anketēšanas pasākumiem, iepriekš neinformējot Salas novada domi un iedzīvotājus, tādējādi pārkāpjot domes lēmuma nosacījumus.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020. g. 26. novembra domes sēdē nolēma piedalīties Kultūras ministrijas izsludinātajā Eiropas Savienības rīcībā “Eiropas kultūras galvaspilsēta” 2027. gadam Latvijā.

Š.g. 11. februārī Jēkabpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jekabpils.lv lasāms, ka  virtuālajā Zoom platformā tikās vairāk nekā 40 Jēkabpils un kaimiņu novadu - Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes un Salas, - izglītības un kultūras jomu pārstāvji, iesaistei Jēkabpils pieteikuma sagatavošanā konkursam par 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas titula iegūšanu. Salas novada pašvaldība netika informēta par ieceri iesaistīt  novadu plānošanā, ne arī par izglītības un kultūras jomu pārstāvju deleģēšanu.

Novada kultūras darbinieces informēja domes vadību par saņemtajiem e-pastiem ar aicinājumu piedalīties minētajā pasākumā, bet kopīgi izlēma neiesaistīties, jo Jēkabpils pilsētas vadībai jāņem vērā, ka Salas novads ir patstāvīga pašvaldība, kas būtiski nosaka savstarpējo komunikāciju.

Rodas iespaids, ka vēl pirms Salas novada pievienošanas Jēkabpilij, pašreizējā pilsētas vadība dažkārt ļoti steidzas lemt tā vietā. Kur labas pašvaldības piemērs lauku novadam?

Tāpēc š.g. 15. februārī Salas novada pašvaldība nosūtīja Jēkabpils pilsētas pašvaldībai vēstuli ar lūgumu skaidrot radušos situāciju. Nākamajā dienā Salas novada pašvaldība saņēma atbildi, apliecinot vispārzināmu informāciju, kas iegūstama arī masu plašsaziņas līdzekļos, bet netika atbildēts pēc būtības, - kāpēc Jēkabpils pilsētas pašvaldība neinformē Salas novada pašvaldību par tās lomu, pirms vēlas iesaistīt novadu oficiālu dokumentu izstrādē.

Mēs esam par sadarbību, bet – vai tā iespējama, ja tiek aizmirsts par labas pārvaldības principiem?

Informāciju ievietoja:
Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv