Salas novada pašvaldība pirmajās izsolēs pārdod divus nekustamos īpašumus

Tiek izsolīti nekustamie īpašumi Raiņa klubs un Vecindrāni Sēlpils pagastā

09:59, 07.Septembris, 2020 , Novada ziņas
Salas novada pašvaldība pirmajās izsolēs pārdod divus nekustamos īpašumus

Salas novada pašvaldība pārdod pirmajās izsolēs divus nekustamos īpašumus:

  1. Raiņa klubs ar kadastra numuru 56900020042, kas atrodas “Raiņa klubs”, Sēlpils pag., Salas nov., kas sastāv no apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56900020042 – 1,98 ha platībā un nedzīvojamas ēkas – muzeja ar kadastra apzīmējumu 56900020042001 un palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 56900020042002. Salas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrētas Zemgales rajona tiesas Sēlpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000182644. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 56900020042 atrodas būve ar nenoskaidrotu piederību, kura nav reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.
  2. Vecindrāni ar kadastra numuru 56900040084, kas atrodas “Vecindrāni”, Sēlpils pag., Salas nov., kas sastāv no apbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5690 004 0084 3,81 ha platībā, tai skaitā, 0,94 ha meža zeme ar mežaudzi, uz zemes gabala atrodas 2 (divas) būves: skola (kadastra apzīmējums 5690 004 0084 001) un šķūnis (kadastra apzīmējums 5690 004 0084 002). Salas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu reģistrētas Zemgales rajona tiesas Sēlpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000500049.

Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā "Izsoles" https://www.salasnovads.lv/lv/izsoles/ vai Salas novada pašvaldībā - pēc adreses Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, pirmdienās – ceturtdienās no plkst. 08.00-17.00, piektdienās no plkst. 08.00-16.00.

Informāciju sagatavoja: Zanda Daņilova
Juriste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 65263841
E-pasts: jurists@salas.lv