Salas novada domes sēde 26. martā

16:44, 24.Marts, 2020 , Novada ziņas
Salas novada domes sēde 26. martā

Salas novada domes sēde

2020. gada 26. martā plkst.14.00

 

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto marta mēnesī

-

2.

Par Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām savstarpējiem norēķiniem

85

3.

Par grozījumiem 2020.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/3 “Salas novada pašvaldības 2020.gada budžets”

86

4.

Par finansiālu atbalstu Andra Grīnberga grāmatas „Katru dienu ar piesitienu” izdošanai

87

5.

Par  SIA „Vīgants” gada pārskata apstiprināšanu

88

6.

Par Krustpils novada domes darījumu, kurā tā paredz ņemt ilgtermiņa aizņēmumu, lai realizētu investīciju projektu “Gājēju un veloceliņa izbūve no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai”

89

7.

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

90

8.

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

91

9.

Par nekustamā īpašuma  “Boķulauks”, Salas pagastā, izsoli

92

10.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

93

11.

Par grozījumiem Salas novada domes 2020.gada 27. janvāra lēmumā Nr. 37 „ Par nekustamā īpašuma „Lejas Bajāri”  Sēlpils pagastā, sadalīšanu”

94

12.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu

95

13.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu

96

14.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu

97

15.

Par Zemes nomas līguma pagarināšanu

98

16.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām

99

17.

Par Zemes nomas  līguma izbeigšanu

100

18.

Par Zemes nomas  līguma izbeigšanu

101

19.

Par medību tiesību nomas piešķiršanu

102

20.

Par  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5686 009 0195   “Bramaņi”, Salas pagastā, zemes nomas tiesību izsoli

103

21.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu

104

22.

Par īres līguma pagarināšanu

105

23.

Par īres līguma izbeigšanu

106

24.

Par atteikumu mainīt dzīvojamo platību

107