Salas novada dome lēmusi vērsties Latvijas Republikas Satversmes tiesā

09:25, 01.Jūlijs, 2020 , Jaunumi , Novada ziņas
Salas novada dome lēmusi vērsties Latvijas Republikas Satversmes tiesā

2020. gada 10. jūnijā pieņemts Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (Likums). Likums ir stājies spēkā. Likuma pielikuma 19. punkts paredz Salas pagasta un Sēlpils pagasta iekļaušanu Jēkabpils novadā (Jēkabpilī). Šī tiesību norma, ciktāl tā skar pašvaldību, Salas novada domes ieskatā prettiesiski ierobežo pašvaldības tiesības, tādēļ tā neatbilst Latvijas Republikas Satversmei (vismaz 1. un 101. pantiem) un Eiropas vietējo pašvaldību hartai (vismaz 4. un 5. pantiem).

Salas novada domes uzskata, ka ar Likuma pielikuma 19. punktu pašvaldība ir prettiesiski pievienota Jēkabpils novadam (Jēkabpilij). Likums, ciktāl tas skar pašvaldību, nav pieņemts Satversmē noteiktajā kārtībā. Likums, ciktāl tas skar pašvaldību, neatbilst subsidiaritātes principam. Likums, ciktāl tas skar pašvaldību, nav pieņemts, pienācīgi konsultējoties ar pašvaldību un tās iedzīvotājiem. Likums arī citu apsvērumu dēļ neatbilst Latvijas Republikas Satversmei un Eiropas vietējo pašvaldību hartai.

Ievērojot minēto un, saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 7. punktu un 19. pantu, atklāti balsojot (8 - par, 1 - pret), Salas novada dome nolēma:

  1. Sagatavot un iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 19. punkta, ciktāl tas paredz Salas pagasta un Sēlpils pagasta iekļaušanu Jēkabpils novadā (Jēkabpilī), atzīšanu par neatbilstošu Satversmei un/ vai Eiropas vietējo pašvaldību hartai.
  2. Noteikt, ka pieteikuma Satversmes tiesai sagatavošanas laikā apstrīdamā tiesību norma un augstāka juridiska spēka normas, atbilstība, kurām tiek apstrīdēta apstrīdamā tiesību norma, var tikt precizētas.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot, Salas novada dome nolēma (8 - par, 1 - atturējās) slēgt juridiskās palīdzības līgumu ar Zvērinātu advokātu biroju par pieteikuma sagatavošanu un pārstāvību Satversmes tiesā - lietā par administratīvo teritoriālo reformu, apstrīdot tiesību normu vai normas, ar kurām noteikts, ka Salas novadā ietilpstošie pagasti tiek pievienoti Jēkabpils novadam.


Informāciju ievietoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 65237748; mob.tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv