Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai ārpus meža

„Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai ārpus meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā”

16:07, 05.Oktobris, 2018 , Novada ziņas
Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai ārpus meža

Salas novada dome 2018. gada 27. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 226, protokols Nr. 13, 14. punkts, „Par publisko apspriešanu par koku ciršanai ārpus meža nekustamajā īpašumā “Krīvi”, Sēlpils pagastā, Salas novadā”. 

Publiskās apspriešanas laiks: no 2018.gada 15.oktobra līdz 2018. gada 5.novembrim (ieskaitot). 

Informācija par cērtamajiem kokiem, koku izvietojuma shēma un aptaujas anketas  pieejamas:

  • Biržos pie komendantes un bibliotēkā, adrese: Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts, Salas novads;
  • Sēlpils pagasta pārvaldē, adrese „Rūtas”, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads; 
  • Salas novada pašvaldībā, adrese  Susējas iela 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, 106.kabinets.

Atsauksmes par koku ciršanu: iesniedzamas Salas novada pašvaldībā Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā LV – 5230, tālr. 652 37700, e-pasts salaspag@salas.lv,  līdz 2018. gada 2. novembrim (ieskaitot). 

Atbildīgā  persona par publisko apspriešanu: Nekustamo īpašumu speciāliste Ingrīda Gādmane, tel. 652 37706;  29 262465.
 

APTAUJAS LAPA

Salas novada domes LĒMUMA IZRAKSTS