Ekspluatācijā nodots grants ceļš Sēlpils pagastā

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 18-05-A00702-000062 „Pašvaldības ceļa Se6 Kaijas-Pūķupīte infrastruktūras pārbūve”

12:15, 06.Decembris, 2018 , Novada ziņas , Projekti , Vīgants
Ekspluatācijā nodots grants ceļš Sēlpils pagastā

Ekspluatācijā ir nodots grants ceļš Se6 Sēlpils pagastā.  Būvatļauja Krustpils novada būvvaldē šī ceļa pārbūvei tika saņemta 2018. gada 24.jūlijā, bet akts par objekta nodošanu ekspluatācijā parakstīts šā gada 16.novembrī.  Pārbūves darbus veica  SIA „VIA”,  projektu vadītāja Mārtiņa Miķelsona vadībā. Ceļa būvprojektus izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA „Projekts EAE”. Pārbūves darbu būvuzraudzību veica SIA „K-RDB”. Ja pērn problēmas ceļu būvniecības sezonā sagādāja lietavas, tad šogad zināmas grūtības bija sausā un karstā laika dēļ.

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 18-05-A00702-000062 „Pašvaldības ceļa Se6 Kaijas-Pūķupīte infrastruktūras pārbūve”  gaitā pēc izpildmērījumiem atjaunots ceļa segums 2,158 km garumā. Nomainītas esošās un izbūvētas jaunas caurtekas, tīrīti grāvji un uzstādītas jaunas ceļa zīmes. Kā arī uz nekustamajiem īpašumiem izbūvētas nobrauktuves. Objektam ir piecu gadu garantija no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 237 867.69 eiro, no tām publiskais finansējums (ES finansējums 90%)-  214 080.93  eiro, Salas novada pašvaldības budžeta finansējums- 23 786.76  eiro.

Objekta pārbūve veikta, saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības programmas no 2014. līdz 2020. gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apveidos", apstiprinātajiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un tajos noteiktajām prioritātēm, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi. Decembrī tiek gatavoti dokumenti maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā (LAD) Viduslatvijas reģionālajā  lauksaimniecības pārvaldē.

Salas novada pašvaldībai ir piešķirta 0.8 milj. eiro liela kvota, kura noteikta ievērojot aprēķina metodiku ar šādu proporciju: pašvaldības kopējais grantsceļu garums (40%), reģistrēto lauksaimniecības dzīvnieku skaits (30%) un laukaugu platības (30%). Atbalsta intensitāte 90%, 10 % pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Lai varētu apzināt un novērtēt iespējamos izbūvējamos un pārbūvējamos ceļus vai ceļu posmus, kurus iekļaut projekta pieteikumā, atbilstoši Salas novada teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, 2015.gada 3.septembrī Salas novada dome ir apstiprinājusi (protokols Nr. 10, 6.punkts) kritērijus dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, izveidojot uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu sarakstu prioritārā secībā Sēlpils un Salas pagastos. Projektu iesniegšana LAD turpinās, jo kārta ir atvērta līdz 2019.gada 1.decembrim.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projektu vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25460441
E-pasts: ligita.kadzule@gmail.com