Ceļu pārbūve Salas un Sēlpils pagastos

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekti

11:46, 02.Oktobris, 2018 , Novada ziņas , Projekti , Vīgants
Ceļu remonti Salas novadā

 

Vienlaicīgi īstenojot divus Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektus, Salas novadā tiek veikta pašvaldības ceļu Mežmaļi - Dekšņi  un Kaijas - Pūķupīte  infrastruktūras pārbūve. Minētie ceļi ir izvēlēti kā prioritāri nepieciešami lauku uzņēmējdarbībai un apdzīvotības saglabāšanai Salas un Sēlpils pagastos. To kopējais garums ir 4,016 km. 

Pašvaldības ceļa Mežmaļi – Dekšņi  kopējās izmaksas 202227.78 eiro. Ceļa Mežmaļi - Dekšņi  pārbūves darbus veic SIA „Mikor”. Ceļa Kaijas –Pūķupīte kopējās izmaksas 237867.69 eiro. Sēlpils pagastā ceļa Kaijas - Pūķupīte  infrastruktūras pārbūvi veic SIA „VIA”. Ceļu būvprojektus izstrādāja  un autoruzraudzību veic SIA „Projekts EAE”. Būvuzraudzību abiem ceļiem veic SIA „K-RDB”.

Projektu īstenošanas gaitā paredzēta pilna ceļa seguma konstrukcijas atjaunošana, sāngrāvju iztīrīšana vai izbūvēšana no jauna, apauguma, kas kavē ūdens noteci, noņemšana, nolietojušos caurteku nomaiņa, ceļa zīmju uzstādīšana, kā arī lauksaimniecības tehnikai piemērotu nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve. Ceļu būvniecības darbi uzsākti jūlijā un turpinās. Ik mēnesi tiek noturētas sapulces, kurās piedalās būvdarbu vadītāji, būvuzraugs un pašvaldības atbildīgie darbinieki.  Tiek plānots, ka objekti tiks nodoti ekspluatācijā 2018.gadā.

Salas novada pašvaldības administrācija aicina autovadītājus un iedzīvotājus būt pacietīgiem, ievērot pagaidu uzstādītās ceļa zīmes un ar izpratni uztvert būvdarbus uz Mežmaļi - Dekšņi un Kaijas - Pūķupīte ceļiem!

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Projektu iesniegšanas kārta ir atvērta līdz 2019.gada 1.decembrim. Pieejamā kvota (publiskais finansējums) Salas novada pašvaldībai ir 0.8 milj. eiro. Pēc 2015.gada 3.septembrī Salas novada domes apstiprinātajiem kritērijiem (ekonomiski aktīvo vienību skaits, lopu vienības, darbavietu sasniedzamība, lauksaimniecības zemju platības u.c.) uzņēmēju sapulcēs ceļi sarindoti prioritārā secībā.   

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Amats: projektu vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25460441
E-pasts: ligita.kadzule@salas.lv

Ceļu pārbūve Salas un Sēlpils pagastos