Apstiprina Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu un ievēl domes priekšsēdētāja vietniekus

12:06, 02.Jūlijs, 2021 , Novada ziņas
Apstiprina Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu un ievēl domes priekšsēdētāja vietniekus

1. jūlijā Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis izsludināja novada domes ārkārtas sēdi, kurā tika izskatīti desmit darba kārtības jautājumi, tajā skaitā tika apstiprināts lēmumprojekts par saistošo noteikumu Nr.1 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu.

Pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Nolikums arī nosaka, ka domes priekšsēdētājam ir trīs vietnieki.
Amata pienākumi paredz, ka vietnieki:
 • pilda domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā;
 • bez papildus pilnvarojuma paraksta līgumus un citus dokumentus;
 • nosaka tās domes darbības sfēras, kurās nav panākta pietiekoša atklātība, un sniedz priekšlikumu šo jautājumu risināšanai;
 • darbojas domes pretkorupcijas jomā;
 • paraksta maksājuma uzdevumus, rēķinus, izdara rezolūcijas par apmaksu;
 • pilda  citus ar normatīvajiem aktiem un domes lēmumiem noteiktos uzdevumus un priekšsēdētāja uzdotos uzdevumus un pienākumus.

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieku veselības un sociālo pakalpojumu  jautājumos tika ievēlēts Aivars Vanags.

Papildus augstāk minētajiem pienākumiem, vietnieks:

 • koordinē ar sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem saistītos jautājumus;
 • koordinē jautājumus par veselības aprūpes pieejamību un ar veselības aprūpi saistītos jautājumus;
 • koordinē jautājumus par palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā
 • pārrauga ar veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu iestāžu darbību saistītos jautājumus;
 • koordinē un pārrauga jautājumus, kas saistīti ar komunālo pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem neatkarīgi no tā kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
 • koordinē jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības administratīvo teritoriju labiekārtošanu un sanitāro tīrību

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības un kultūras  jautājumos tika ievēlēts Alfons Žuks.

Papildus augstāk minētajiem pienākumiem, vietnieks:

 • pilda domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā;
 • koordinē un pārrauga izglītības, sporta un kultūras jautājumus;      
 • nosaka Jēkabpils novada  pagastu un pilsētu pārvalžu darbības pamatprincipus;
 • pārrauga ar izglītības, sporta un kultūras iestāžu darbību saistītos jautājumus;

Par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieku attīstības  jautājumos tika ievēlēts Kārlis Stars.

Papildus augstāk minētajiem pienākumiem, vietnieks:

 • pilda domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā, ja priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos ir kavēts pildīt domes priekšsēdētāja pienākumus domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā;
 • pārrauga un koordinē pašvaldības investīciju jautājumus, tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības jautājumus, publiskās infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas jautājumus;

Ar saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” varēs iepazīties pēc to ievietošanas vietnē www.jekabpils.lv un likumi.lv.


Informācijai: Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, no 2021.gada 1.jūlija Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Salas novads, Aknīstes novads un Viesītes novads tiek apvienoti vienā administratīvajā vienībā – Jēkabpils novadā,- ar šādām teritoriālajām vienībām: Jēkabpils valstspilsēta, Aknīstes pagasts, Aknīstes pilsēta, Asares pagasts, Atašienes pagasts, Ābeļu pagasts, Dignājas pagasts, Dunavas pagasts, Elkšņu pagasts, Gārsenes pagasts, Kalna pagasts, Krustpils pagasts, Kūku pagasts, Leimaņu pagasts, Mežāres pagasts, Rites pagasts, Rubenes pagasts, Salas pagasts, Saukas pagasts, Sēlpils pagasts, Variešu pagasts, Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta, Vīpes pagasts, Zasas pagasts.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Kaspars Siliņš