Kārtējā Salas novada domes sēde

2020. gada 30. jūlijā plkst. 14.00

15:53, 27.Jūlijs, 2020 , Jaunumi , Novada ziņas
Kārtējā Salas novada domes sēde

SALAS NOVADA DOMES SĒDE

2020. gada 30. jūlijā plkst. 14.00

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Par paveikto jūlija mēnesī

-

2.

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā

195

3.

Par Salas novada pašvaldības tiešo līdzdalību Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VĪGANTS” pārvērtējuma apstiprināšanu un vispārējo stratēģisko mērķu noteikšanu

196

4.

Par zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzības

197

5.

Par aizņēmumu Eiropas Savienības projekta „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Salas novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/001 - ēkas „Līkumi”, Salas novadā, Sēlpils pagastā pārbūvei

198

6.

Par Salas novada pašvaldības kultūras iestāžu nolikumu apstiprināšanu

199

7.

Par nekustamā īpašuma “starpgabali” Salas pagastā, sadalīšanu

200

8.

Par nekustamā īpašuma „Vidzemnieki”  Salas pagastā, sadalīšanu

201

9.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

202

10.

Par zemes nomas  līguma izbeigšanu

203

11.

Par zemes nomas  līguma pagarināšanu

204

12.

Par īres līguma izbeigšanu

205

13.

Par īres līguma izbeigšanu

206

14.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

207

15.

Par atteikumu pārslēgt īres līgumu

208

16.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

209

17.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

210