Kārtējā Salas novada domes sēde

11:43, 25.Novembris, 2019 , Jaunumi , Novada ziņas
Kārtējā Salas novada domes sēde

SALAS NOVADA DOMES
SĒDE
2019. gada 28. novembrī
plkst. 14.00

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto novembra mēnesī

 

2.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.14, Zaļā ielā 6, Salā, Salas pagastā, atsavināšanu

264

3.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.2019/1 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salas novadā”” apstiprināšanu

265

4.

Par saistošo noteikumu “Grozījumi 2018.gada 27.septembra saistošajos noteikumos Nr.2018/6  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtība Salas novadā””   apstiprināšanu

266

5.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.10 “Par Salas novada simboliku”” apstiprināšanu

267

6.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 2018.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.2018/2 “Par reklāmas izvietošanu Salas novadā””  apstiprināšanu

268

7.

Par transportlīdzekļa nodošanu īpašumā bez atlīdzības

269

8.

Par zemes vienības “D/s Dolomīts Nr.5/3-87”, Salas pagastā, atsavināšanu

270

9.

Par telpu nomas maksu

271

10.

Par pabalstu piešķiršanu Ziemassvētku dāvanām

272

11.

Par mauriņa traktora iegādi

273

12.

Par grozījumiem 28.03.2019. Salas novada domes sēdes lēmumā Nr. 79 “Par piedalīšanos ELFLA projektā un īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu”

274

 

 

13.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Daugavā un Pļaviņu ūdenskrātuvē

275

14.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību Salas novada pašvaldībai

276

15.

Par adrešu maiņu Salas novadā

277

16.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Priekšāni”, Sēlpils pagastā    sadalīšanai

278

17.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personiskās palīgsaimniecības vajadzībām

279

18.

Par zemes vienības “starpgabals” Salas pagastā iznomāšanu

280

19.

Par nekustamā īpašuma „Zīles” Salas pagastā, sadalīšanu

281

20.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

282

21.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

283

22.

Par īres līguma pārslēgšanu

284

23.

Par īres līguma pagarināšanu

285

24.

Par īres līguma pagarināšanu

286

25.

Par īres līguma pagarināšanu

287

26.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

288

27.

Par atļauju deklarēt dzīvesvietu

289

28.

Par administratīvi teritoriālo reformu

290