Salas novada domes sēde

16:17, 26.Aprīlis, 2021 , Novada ziņas
Salas novada domes sēde

SALAS NOVADA DOMES
SĒDE

2021. gada 29. aprīlī plkst. 14.00

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Par paveikto aprīļa mēnesī

-

2.

Par darba dienu pārcelšanu 2021. gadā

98

3.

Par Biržu bibliotēkas atrašanās vietas un adreses maiņu

99

4.

Par Salas novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu

100

5.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu

101

6.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

102

7.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu mirušām personām

103

8.

Par nekustamo īpašumu Viesturu ielā 4-15, Salā,  Salas pagastā, Salas novadā

104

9.

Par nedzīvojamo telpu nomu

105

10.

Par nekustamā īpašuma “Zemturieši”, Salas pagastā, atsavināšanu

106

11.

Par investīciju projektu  “Salas ciema stadiona pārbūve”

107

12.

Par atļaujas  sniegšanu zvejai  Vīķu ezerā

108

13.

Par nekustamā īpašuma „starpgabali”  Salas pagastā, sadalīšanu

109

14.

Par nekustamā īpašuma „Skudras”  Salas pagastā, sadalīšanu

110

15.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu

111

16.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu

112

17.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu

113

18.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu

114

19.

Par ceļa servitūta nodibināšanu

115

20.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

116

21.

Par atteikumu sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā

117