Salas novada pašvaldībai apstiprināti divi LEADER projekti

13:56, 04.Novembris, 2019 , Jaunumi , Projekti
Salas novada pašvaldībai apstiprināti divi LEADER  projekti

Lai infografiku skatītu pilnā apjomā, uzklikšķiniet uz tās!

 

Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprinājusi divus Salas novada pašvaldības projektus, kas iesniegti  Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2.aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”: “Vienota aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai LP Sēlija pašvaldībām” Nr.19-05-AL24-A019.2202-000001 un “Salas ciema drošumam - reljefa atbalstošo sienu un gājēju celiņa pārbūve “ Nr. 19-05-AL24-A019.2201-000002.

Projektā “Vienota aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai LP Sēlija pašvaldībām” noslēgts sadarbības līgums 5 novadu  pašvaldībām: Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Viesītes un Salas, kurās kopumā dzīvo 20137 iedzīvotāji (2019. g.dati https://raim.gov.lv), par rezultātu izmantošanu sabiedriskajos pasākumos ilgtermiņā. Starp novadiem pastāv cieša ekonomiskā un administratīvā līmeņa sadarbība, pierādot, ka laikam ejot jāattīstās un jāveido jaunas formas, lai veicinātu lauku teritoriju vienmērīgi ilgtspējīgu attīstību. Salas novada pašvaldība uzņēmās iniciatīvu iesniegt šo projektu, jo pieredze gūta, organizējot inovatīvu pasākumu ar amatnieku un amatierkolektīvu dalību svētku programmā 2018. gadā "“Latvijas novadi Rīgā"- “Ražots Sēlijā”". Lai projektā  paredzētais aprīkojums estētiski būtu atbilstošs definētajam mērķim, tika aicinātas radoši mākslinieciskas personas izstrādāt skices noformējumam. Tika iesniegtas 2 skices.

Projekta vispārējais mērķis: nodrošināt vienota stila pārvietojamu aprīkojumu, kas pieejams visām LP Sēlija teritorijas pašvaldībām. Specifiskais mērķis ir iegādāties: LP Sēlija vienota tēla komplektu atpazīstamības veicināšanai; telšu komplektu tirgošanās un citu pasākumu nodrošināšanai; āra pasākumu komplektu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai aukstos laika apstākļos; mēbeļu komplektu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī publisko pasākumu norises un dažādošanas tehniskos komplektus.  Projekts plānots realizēt 2020. gadā. 

Savukārt, projekta “Salas ciema drošumam - reljefa atbalstošo sienu un gājēju celiņa pārbūve“ vispārējais mērķis sakārtot infrastruktūru iedzīvotāju drošības palielināšanai. Projekta specifiskais mērķis ir pārbūvēt esošās bīstamās reljefu atbalstošās sienas divās publiskās teritorijās Salas ciemā: Skolas ielā 3, Salas vidusskolas iekšpagalmā un Kalna ielā 3, pirmskolas izglītības iestādes “Ābelīte” ārpagalmā un gājēju celiņu Skolas ielā 3, Salas vidusskolas zaļajā klasē; atjaunot oriģinālo risinājumu Salas ciema teritorijā Salas novada iedzīvotāju drošībai, palielinot pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību. Projekts plānots realizēt 2020. gadā.

Atbilstoši sagatavotajām tehniskajām specifikācijām un lokālajai tāmei ar darba daudzumiem, abiem projektiem jāveic iepirkuma procedūras.

Projektus finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, kas veido  90 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 10 %.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm


Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projektu vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 65237707; mob. tālrunis: 25460441
E-pasts: projekti@salas.lv