Salas novada pašvaldība piešķir pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību

15:35, 08.Maijs, 2020 , Jaunumi , Novada ziņas
Salas novada pašvaldība piešķir pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību
Lai infografiku skatītu pilnā apjomā, uzklikšķiniet uz tās!

 

Š.g. 30. aprīļa sēdē Salas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus par pašvaldības sniegto pabalstu izsniegšanas kārtību iedzīvotājiem, kurus ietekmējusi valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai, ja no to gribas neatkarīgu apstākļu dēļ paši saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un nesaņem dīkstāves pabalstu.

Pabalsts varēs piešķirt tikai tām ģimenēm (personām), kurām ārkārtējās situācijas laikā dzīvesvieta deklarēta Salas novadā. Tas saņemams tikai izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu mēnesi pēc tā.

Lūgt piešķirt pabalstu var ģimenes (personas):

  • kurām ārkārtējās situācijas laikā nav nekādu ienākumu, piemēram, - bezalgas atvaļinājuma vai bezdarbnieka statusa (ja vēl nav saņemts pabalsts) dēļ;
  • kurām, atgriežoties mājās no ārvalstīm un atrodoties pašizolācijā, radušies papildus izdevumi, ko pašas nespēj segt (papildus mājokļa, viesnīcas, transporta u.c. izdevumi). Šiem izdevumiem jābūt dokumentāli apliecinātiem;
  • kuras atradušās vai vēl atrodas karantīnā un tām nav iztikas līdzekļu.

Pabalsta apmērs vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim ir 80 euro mēnesī. Personas atbilstību noteiktajiem kritērijiem izvērtē un pabalstu piešķir Salas novada Sociālais dienests, saņemot iesniegumu par pabalsta izmaksu krīzes situācijā.

Ja ģimene (persona) jau saņem kādu no Salas novada pašvaldības noteiktajiem sociālās palīdzības pabalstiem krīzes situācijā (stihiska nelaime u.tml.), tā nevar vienlaicīgi saņemt arī pašvaldības piešķirto pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību.

 

Informāciju sagatavoja: Jolanta Grandāne
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 65237748; mob. tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv