Par grants ceļu pārbūvi Salas novadā

09:48, 10.Oktobris, 2019 , Jaunumi , Novada ziņas , Projekti , Vīgants
Par grants ceļu pārbūvi Salas novadā

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu bez cietā seguma būvniecība vai pārbūve, izņemot valsts ceļu un Transeiropas transporta tīkla (TEN-T) savienojumu būvniecība vai pārbūve.

Salas novada pašvaldība 2018. gadā īstenojusi divus projektus, kopumā atjaunojot 4,016 km ceļu Salas un Sēlpils pagastos, saņemot Eiropas Savienības līdzfinansējumu 384955,38 euro apmērā. Salas novada pašvaldībai maksimāli pieejamais publiskais finansējums ir 0,8 milj. euro liela kvota.

2019. gada oktobrī tiek turpināta projektu “Pašvaldības ceļa Se7 Baltais Krogs - Strautiņi infrastruktūras posma pārbūve” Nr. 19-05-A00702-000022 un “Pašvaldības ceļa S23 Saulieši - Ķesterāres - Ievu Līči infrastruktūras posma pārbūve” Nr. 19-05-A00702-000023 īstenošana, kas iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Tiek pārbūvēti autoceļu posmi: 4,021 km garumā.

Projektu mērķis - veikt investīcijas pašvaldības grants seguma ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Lauku ceļu pārbūve, atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem, kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Salas novadā.

Atbilstoši laika grafikam, pašvaldības ceļa Baltais Krogs - Strautiņi posma pārbūves būvdarbi tuvojas nobeigumam, uzsākta uzmērīšana un dokumentu sagatavošana, lai objektu nodotu ekspluatācijā. “Pašvaldības ceļa Se7 Baltais Krogs - Strautiņi infrastruktūras posma pārbūve” attiecināmās izmaksas: 143437,53 euro, tai skaitā, ELFLA publiskais finansējums 129093,77 euro, veidojot 90 % no kopējām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums 14343,76 euro, veidojot 10 % no kopējām izmaksām.

Lai apspriestu ceļa S23 Saulieši – Ķesterāres - Ievu Līči infrastruktūras posma pārbūves gaitu, pagājušajā ceturtdienā notika darba grupas sanāksme.

Ceļa S23 Saulieši- Ķesterāres - Ievu Līči infrastruktūras posma pārbūves attiecināmās izmaksas: 311506,62 euro, tai skaitā, ELFLA publiskais finansējums 280355,96 euro, veidojot 90 % no kopējām izmaksām. Pašvaldības līdzfinansējums 31150,66 euro, veidojot 10 % no kopējām izmaksām.

Pamatojoties uz iepirkuma rezultātiem. ceļu pārbūves darbus veic SIA “VIA”. Būvuzraudzību veic individuālais komersants “CB Tests”. Ceļu būvprojektus izstrādāja un autoruzraudzību veic SIA „Projekts EAE”.

Projektu izpilde plānota 2019. gada rudenī.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Projektu vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 25460441
E-pasts: projekti@salas.lv