Maznodrošināto, trūcīgo vai daudzbērnu ģimeņu bērniem Salas novadā brīvpusdienas nodrošinātas arī ārkārtējās situācijas noteiktajā attālinātā mācību procesa laikā

11:44, 09.Aprīlis, 2020 , Jaunumi , Novada ziņas , Izglītība
Maznodrošināto, trūcīgo vai daudzbērnu ģimeņu bērniem Salas novadā brīvpusdienas nodrošinātas arī ārkārtējās situācijas noteiktajā attālinātā mācību procesa laikā

 

Aprīlī, kad valstī noteikta ārkārtējā situācija un, atbilstoši Salas novada domes nolemtajam, saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3., un 4. klases skolēniem, pašvaldība izsniegs pārtikas produktu veidā trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem un jauniešiem, kuri deklarēti Salas novada pašvaldības teritorijā, neņemot vērā viņu izglītības ieguves formu un vietu. Tādu pašu palīdzību pašvaldība nolēmusi sniegt arī 5., 6., 7., 8. un 9. klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.

Eiropas Savienības Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekts “PuMPuRS”) ietvaros, 2019./2020. mācību gada otrajā semestrī individuālā atbalsta plānā iekļautais atbalsta pasākums ēdināšanā ar brīvpusdienām, arī tiks nodrošināts, izsniedzot pārtikas produktus.

No 1. aprīļa līdz laikposmam, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, bērniem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kuri Salas novada administratīvajā teritorijā deklarējuši dzīvesvietu un apmeklē Salas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes (PII), arī noteiktas tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, saņemot pārtikas produktus brīvpusdienu nodrošināšanai, iepriekš piešķirtā pabalsta vietā bērnu ēdināšanas izmaksu segšanai, par katru darba dienu, kad bērns neapmeklē izglītības iestādi, izņemot svētku dienas. Lai PII bērnu mērķgrupa saņemtu minētos pārtikas produktus, vienam no vecākiem (likumiskajam pārstāvim) jāiesniedz iesniegums Salas novada sociālajā dienestā.

Lai atvieglotu pakalpojuma saņemšanu PII mērķgrupas audzēkņu vecākiem, sociālais dienests sagatavojis iesnieguma formu, kuru var lejupielādēt, aizpildīt to datorsalikumā vai rakstiski. Abos gadījumos iesniegums jāparaksta un jāiesniedz sociālajā dienestā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Iesnieguma veidlapa (PII)

Citos gadījumos, kas nav iepriekš minēti, no 1. aprīļa līdz laikposmam, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, bērniem, kuri Salas novada administratīvajā teritorijā deklarējuši dzīvesvietu un apmeklē Salas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes vai pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādes 1.- 4. klasi, ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā, saņemot pārtikas produktus brīvpusdienu nodrošināšanai, par katru darba dienu, kad bērns neapmeklē izglītības iestādi, izņemot mācību gada laikā noteiktās brīvdienas vai svētku dienas. Lai saņemtu minēto pakalpojumu, tā saņēmējam sociālajam dienestam jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), norādot: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarēto un faktisko dzīves vietu; nepieciešamības pamatojumu; datumu un parakstu.

Ņemot vērā drošus epidemioloģiskos pasākumus COVID-19 pandēmijas laikā, visa veida iesniegumus lūdzam ievietot pastkastītē, kas novietota Salas novada domes ēkas vējtverī, vai kā citādi, iepriekš vienojoties ar sociālo dienestu.

Brīvpusdienu apmērs noteikts 1,42 euro/darba dienā, izņemot mācību gada laikā noteiktās brīvdienas vai svētku dienas.

Pārtikas produktus, izņemot enerģijas dzērienus, alkoholu un tabakas izstrādājumus, var izņemt izglītojamais vai tā likumiskais pārstāvis jebkurā paša izvēlētā vienā no Salas novada pašvaldības apstiprinātā pārtikas tirdzniecības uzņēmumu saraksta:

  1. SIA “Jēkabpils Kamene”, reģistrācijas Nr. 45403003279, veikals “Bode”, adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads;
  2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SĒLIS SK”, reģistrācijas Nr. 45403017669, veikals “Sēlis”, adrese: Valdmaņa iela 1, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads;
  3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tālivaldis”, reģistrācijas Nr. 45403031696, veikals “Cerība” adrese: Biržu iela 28, Birži, Salas pagasts, Salas novads;
  4. Kalna pagasta Gaida zemnieku saimniecība “KRASTI”, reģistrācijas Nr. 45404006535, veikals “Eiro”, adrese: Biržu iela 11, Birži, Salas pagasts, Salas novads.

Katrs veikals no sociālā dienesta būs saņēmis apkalpojamo mērķgrupas ģimeņu sarakstu. Lūgums minētajām ģimenēm strikti ievērot pārtikas iegādes vietu un pakalpojumu saņemt tikai vienā - pašu izvēlētajā pārtikas veikalā.

Konsultācijas un uzziņas var saņemt, zvanot Salas novada sociālajam dienestam pa tālruni: 652 37747 vai 29372660 (lūgums ievērot darba laikus).

Ar Salas novada domes lēmumu  var iepazīties ŠEIT.

Informāciju apkopoja; Jolanta Grandāne
Salas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste
Tālrunis: +371 29156210
E-pasts: referente@salas.lv