KĀRTĒJĀ SALAS NOVADA DOMES SĒDE

15:59, 25.Marts, 2019 , Jaunumi

SALAS NOVADA DOMES 
SĒDE 
2019.GADA 28.MARTĀ
plkst. 14.00

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto marta mēnesī

-

2.

Par ĢAC “Saulstari” direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu amatā

59

3.

Par grozījumiem Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā

60

4.

Par grozījumu Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta, un mēnešalgu sarakstā

61

5.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Podvāzes ielā 4-10, Biržos, Salas pagastā - atsavināšanu

62

6.

Par grozījumu Salas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr. 325                                                                                                 

63

7.

Par ieejas biļešu cenas noteikšanu

64

8.

Par  SIA „Vīgants” gada pārskata apstiprināšanu

65

9.

Par saistošo noteikumu „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salas novadā” apstiprināšanu

66

10.

Par grozījumiem patapinājuma līgumā

67

11.

Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā  ar murdu

68

12.

Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā  ar murdu

69

13.

Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā  ar murdu

70

14.

Par atļaujas sniegšanu zvejot Daugavā  ar murdu

71

15.

Par atļaujas  sniegšanu zvejai  Vīķu ezerā

72

16.

Par nekustamā īpašuma „Rizgas”  Sēlpils pagastā, sadalīšanu

73

17.

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Sēlpils pagastā

74

18.

Par medību tiesību nomas piešķiršanu

75

19.

Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu

76

20.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību Salas novada pašvaldībai

77

21.

Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā

78

22.

Par piedalīšanos ELFLA projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu

79

23.

Par piedalīšanos ELFLA projektā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu

80

24.

Par grozījumiem Salas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā Nr.322

81