Kārtējā Salas novada domes sēde

10:47, 19.Jūnijs, 2020 , Novada ziņas
Kārtējā Salas novada domes sēde

SALAS NOVADA DOMES SĒDE

2020. gada 25. jūnijā plkst. 14.00

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Par paveikto jūnijā

-

2.

Par atzinuma sniegšanu Krustpils novada domes darījuma atbilstībai administratīvi teritoriālai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai

161

3.

Par mežaudzes uzņemšanu pašvaldības bilancē

162

4.

Par zemes vienības “Lejas Buivāni”, Sēlpils pagastā, atsavināšanu

163

5.

Par nekustamā īpašuma D/s Indrāni Nr. 5/2-17, Salas pagastā, atsavināšanu

164

6.

Par nekustamā īpašuma “Skroderi”, Salas pagastā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

165

7.

Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

166

8.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

167

9.

Par precizējumiem Salas novada domes 2020. gada 30. janvāra ārkārtas sēdes lēmumā Nr. 49

168

10.

Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai I. Sproģei

169

11.

Par nekustamā īpašuma „Ķirsēni” Sēlpils pagastā, sadalīšanu

170

12.

Par nekustamā īpašuma „Dolieši”  Salas pagastā, sadalīšanu

171

13.

Par adreses piešķiršanu  Salas pagastā

172

14.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu Sēlpils pagastā

173

15.

Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības piekritību Salas novada pašvaldībai

174

16.

Par nekustamā īpašuma “Sulas”, Salas pagastā, sadalīšanu

175

17.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu

176

18.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu

177

19.

Par Zemes nomas līguma noslēgšanu

178

20.

Par lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanu

179

21.

Par Zemes nomas līguma pagarināšanu

180

22.

Par Zemes nomas līguma pagarināšanu

181

23.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām

182

24.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

183

25.

Par  Salas novada domes 2020. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. 124 „ Par nekustamā īpašuma „Egļukalni”  Salas pagastā, sadalīšanu” atcelšanu

184

26.

Par nekustamā īpašuma „Egļukalni”  Salas pagastā, sadalīšanu

185

27.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

186

28.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

187

29.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

188

30.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

189