Kārtējā Salas novada domes sēde

11:28, 28.Oktobris, 2019 , Jaunumi
Salas novada domes kārtējā sēde

SALAS NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 31.OKTOBRĪ
plkst. 14.00


Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto oktobra mēnesī

 

2.

Par Salas novada izglītības iestāžu interešu izglītībai piešķirto mērķdotācijas sadali

234

3.

Par Salas novada pamata un vispārējās izglītības iestāžu valsts mērķdotācijas sadali

235

4.

Par valsts mērķdotācijas sadali Salas novada izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai

236

5.

Par grozījumiem 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.2019/2 “Salas novada pašvaldības 2019.gada budžets”

237

6.

Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels”

238

7.

Par telpu nomas maksu

239

8.

Par izmaiņām ēdināšanas maksā PII “Ābelīte”

240

9.

Par izmaiņām ēdināšanas maksā Biržu pamatskolā

241

10.

Par telpu nomas līguma pagarināšanu

242

11.

Par inženierbūvju nodošanu apsaimniekošanā SIA “VĪGANTS”

243

12.

Par zemes nodošanu īpašumā Oskara Valdmaņa ielā 2, Sēlijā, Sēlpils pagastā

244

13.

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atmaksas kārtību

245

14.

Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai

246

15.

Par pabalsta piešķiršanu Salas novada politiski represētām personām

247

16.

Par apbalvošanu ar Salas novada pašvaldības apbalvojumiem

248

17.

Par nekustamā īpašuma „Mežrozītes”  Salas pagastā, sadalīšanu

249

18.

Par nekustamā īpašuma „Puķītes”  Salas pagastā, sadalīšanu

250

19.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

251

20.

Par Zemes nomas līguma pagarināšanu

252

21.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām

253

22.

Par Zemes nomas līguma izbeigšanu

254

23.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Aizupieši”, Salas pagastā sadalīšanai

255

24.

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamā īpašuma “Ābeļi”, Salas pagastā sadalīšanai

256

25.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

257

26.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

258

27.

Par īres līguma pārslēgšanu

259

28.

Par īres līguma pārslēgšanu

260

29.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

261