KĀRTĒJĀ SALAS NOVADA DOMES SĒDE

09:37, 26.Augusts, 2019 , Jaunumi , Novada ziņas
Kārtējā Salas novada domes sēde

SALAS NOVADA DOMES 
SĒDE 
2019. gada 29. augustā
plkst. 14.00

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto augusta mēnesī

-

2.

Par grozījumiem Salas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu un mēnešalgu sarakstā

199

3.

Par izmaiņām Salas novada bāriņtiesas skaitliskajā sastāvā

200

4.

Par finansiālu atbalstu dalībai orientēšanās sacensībās

201

5.

Par nekustamā īpašuma “Jaunrūtiņi”, Salas pagastā atsavināšanu

202

6.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Podvāzes ielā 4-10, Biržos, Salas pagastā, atsavināšanu

203

7.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu

204

8.

Par zemes vienības “Priežkalni”, Sēlpils pagastā, atsavināšanu

205

9.

Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

206

10.

Par Ģimenes atbalsta centra “Saulstari” iekšējo reorganizāciju

207

11.

Par zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzības

208

12.

Par PII “Ābelīte” nolikuma apstiprināšanu

209

13.

Par grozījumiem Salas novada bāriņtiesas nolikumā

210

14.

Par Salas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu atalgojumu 2019./2020.gada sezonā

211

15.

Par Salas novada bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu amatā

212

16.

Par nekustamā īpašuma „Mālnieki”  Salas pagastā, sadalīšanu

213

17.

Par Zemes lietošanas mērķa maiņu

214

18.

Par medību tiesību nomas piešķiršanu

215

19.

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu

216

20.

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu

217

21.

Par mazēkas būvniecību Salas pagastā

218

22.

Par nekustamā īpašuma „Rizgas”  Sēlpils pagastā, sadalīšanu

219