KĀRTĒJĀ SALAS NOVADA DOMES SĒDE

14:39, 22.Jūlijs, 2019 , Jaunumi , Novada ziņas
Salas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība

SALAS NOVADA DOMES SĒDE
2019. gada 25. jūlijā
plkst. 14.00

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto jūlija mēnesī

-

2.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Podvāzes ielā 4-10, Biržos, Salas pagastā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

181

3.

Par zemes vienības “D/s Putnukalni Nr.5/1-25”, Salas pagastā, atsavināšanu

182

4.

Par zemes vienības “D/s Indrāni Nr.5/2-41”, Salas pagastā, atsavināšanu

183

5.

Par finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai „Cerību sala”

184

6.

Par īres līguma izbeigšanu un parāda piedziņu

185

7.

Par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, maksas parāda dzēšanu

186

8.

Par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, maksas parāda dzēšanu

187

9.

Par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, maksas parāda dzēšanu

188

10.

Par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, maksas parāda dzēšanu

189

11.

Par Zemes lietošanas mērķa maiņu

190

12.

Par lauku apvidus zemes nomas līgumu pagarināšanu

191

13.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām

192

14.

Par Zemes nomas līguma izbeigšanu

193

15.

Par adreses piešķiršanu Salas novada Salas pagastā

194

16.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

195

17.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu

196

18.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

197