KĀRTĒJĀ SALAS NOVADA DOMES SĒDE

15:07, 21.Jūnijs, 2019 , Jaunumi

SALAS NOVADA DOMES 
SĒDE 
2019.GADA 27.JŪNIJĀ
plkst. 14.00

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Izpilddirektora ziņojums par paveikto jūnija mēnesī

-

2.

Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2018/1 “Salas novada pašvaldības 2018.gada budžets”

144

3.

Par finansiālu atbalstu dalībai orientēšanās sacensībās

145

4.

Par saistošo noteikumu Nr.2019/1 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Salas novadā”  precizēšanu

146

5.

Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Biržu ielā 7-8, Biržos, Salas pagastā,  atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

147

6.

Par papildatvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei

148

7.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

149

8.

Par nekustamā īpašuma „Leicāni”  Salas pagastā, sadalīšanu

150

9.

Par nekustamā īpašuma „Mežrozītes”  Sēlpils pagastā, sadalīšanu

151

10.

Par medību tiesību nomas piešķiršanu

152

11.

Par zemes nomas līguma pārslēgšanu

153

12.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

154

13.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

155

14.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

156

15.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

157

16.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

158

17.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu

159

18.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu

160

19.

Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām

161

20.

Par Zemes nomas  līguma izbeigšanu

162

21.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

163

22.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

164

23.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

165

24.

Par mazēku būvniecību

166

25.

Par mazēku būvniecību

167

26.

Par grozījumu Salas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā Nr.137„ Par nekustamo  īpašumu apvienošanu

168

27.

Par īres līguma pagarināšanu

169

28.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

170

29.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

171

30.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

172

31.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa Se7 Baltais krogs-Strautiņi infrastruktūras posma pārbūve” īstenošanai

173

32.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta „Pašvaldības ceļa S23 Saulieši-Ķesterāres-Ievu līči infrastruktūras posma pārbūve” īstenošanai

174