Kārtējā Salas novada domes sēde

14:40, 22.Februāris, 2021 , Jaunumi , Novada ziņas
Kārtējā Salas novada domes sēde
SALAS NOVADA DOMES
SĒDE

2021. gada 25. februārī plkst. 14.00

Darba kārtībā:

N.p.k

Lēmuma nosaukums

Lēmuma Nr.

1.

Par paveikto februārī

-

2.

Par Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām savstarpējiem norēķiniem

44

3.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2021. gadā

45

4.

Par  Salas novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam  Rīcības plāna aktualizāciju (RP 2021.1.) un  Investīciju plāna aktualizāciju (IP 2021.1)

46

5.

Par telpu nomas līguma pagarināšanu ar Salas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrību

47

6.

Par reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu

48

7.

Par nekustamā īpašuma “Vītoliņi”, Sēlpils pagastā, atsavināšanu

49

8.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi Latvijas evaņģēliski luteriskai Baznīcai

50

9.

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/11 “Par pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldītiem stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem, administratīvās teritorijas attīstībai" 

51

10.

Par ēdināšanas nodrošināšanu Salas novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.- 4. klašu izglītojamiem attālinātā mācību procesa laikā

52

11.

Par kapitālsabiedrības valdi

53

12.

Par saistošo noteikumu Nr. 2021/4 “Par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam un sociālās palīdzības pabalstiem Salas novadā” precizēšanu

54

13.

Par nekustamā īpašuma „Lapaiņi”  Salas pagastā, sadalīšanu

55

14.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

56

15.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

57

16.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

58

17.

Par atļaujas sniegšanu individuālās apkures sistēmas projektēšanai

59

18.

Par zemes nomas  līguma pārslēgšanu

60

19.

Par zemes nomas  līguma izbeigšanu

61

20.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu

62

21.

Par īres līguma pārslēgšanu

63

22.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

64

23.

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

65

24.

Par īres līguma noslēgšanu

66

25.

Par dalību zivsaimniecības attīstības fonda projektā “Zivju resursu pavairošana un atražošana Salas novada Vīķu ezerā 2021. gadā”

67