Salas novadā dzīvojošie skolēni var pieteikties brīvprātīgajam darbam vasarā

12:12, 13.Maijs, 2021 , Novada ziņas , Dažādi , Jaunatne
Salas novadā dzīvojošie skolēni var pieteikties brīvprātīgajam darbam vasarā

Salas novada pašvaldības dome, pamatojoties uz nolikumu “Par skolēnu brīvprātīgā darba organizēšanu vasaras brīvlaikā Salas novada pašvaldībā”, paredz, ka skolēnu brīvprātīgais darbs pašvaldībā tiek organizēts skolēnu vasaras brīvlaikā – jūlijā un augustā.

Darbam var pieteikties Salas novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem, bet ne vairāk kā 30 skolēni. Priekšrocības pieteikties brīvprātīgajam darbam prioritārā secībā ir skolēniem, kuru: ģimenēm ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss; dzīvo daudzbērnu ģimenē; abi vecāki ir bezdarbnieki.

Nenokomplektējot pilnu  minētās mērķgrupas skolēnu grupu darbam vasarā, pieteikties aicināts jebkurš Salas novadā deklarēts skolēns no 13 līdz 18 gadiem.

Skolēni brīvprātīgajam darbam tiks sadalīti pēc iesniegumu secības – 15 skolēni jūlijā un 15 skolēni augustā.

Skolēniem, kas iegūs iespēju uzsākt darbu, ir noteiktas 20 darba dienas mēnesī, nepārsniedzot 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā.

Skolēnu pieteikumu anketas – iesniegumus brīvprātīgajam darbam var iesniegt darbdienās Pašvaldībā, Susējas ielā 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV–5230, ievietojot to pie domes ēkas ieejas piestiprinātajā pastkastītē. Neskaidrību gadījumā, lūgums zvanīt uz T. 65237747 vai 29372660.

Pašvaldībā jāiesniedz:

  1. aizpildīta pieteikuma anketa – iesniegums (nolikuma pielikums Nr.1, - tas atrodams arī izdrukāts domes ēkas vējtverī uz galda);
  2. ārsta izziņa par veselības stāvokli, kurā norādīts, ka skolēna veselības stāvoklis atļauj veikt brīvprātīgo darbu;

Nolikums un tā pielikumi skatāmi Salas novada mājaslapā www.salasnovads.lv.

Iesnieguma veidlapa


Informāciju sagatavoja: Inga Veiba
Sociālā dienesta vadītāja
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: +371 65237747; mob. tālrunis: +371 29372660
E-asts: socdienests@salas.lv