Salas vidusskolā un Biržu pamatskolā otro gadu tiek īstenots projekts “PuMPuRS”

18:04, 07.Oktobris, 2019 , Izglītība , Projekti , Jaunatne
Salas viduskolā un Biržu pamatskolā otro gadu tiek īstenots projekts “PuMPuRS”

2018. gada 16. novembrī Salas novada pašvaldība tika noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0./16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Projekta darbības laiks ir no 2017. gada līdz 2022. gadam.

Otro gadu Salas novada pašvaldībā, tas ir  Salas vidusskolā un Biržu pamatskolā, skolēni un pedagogi aktīvi piedalās šajā projektā.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu un mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski- tie var būt gan sociālās vides un veselības riski, gan ar mācībām, gan ar skolas vidi saistīti riski, gan ekonomiskie riski, gan ar ģimeni saistītie riski.

Projekta atbalstu var saņemt vispārējās izglītības iestāžu skolēni no 5 .klases līdz 12. klasei.

Ko iegūst projekta ietvaros skolēns un ko skolotājs? Skolēns – konsultācijas ar pedagogiem, psihologiem, sociālajiem pedagogiem un ekonomisku atbalstu. Pedagogi - iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas ir nepieciešams, kā arī kursus un nodarbības.

 2019. gada augustā un septembrī Salas vidusskolā un Biržu pamatskolā tika organizētas pedagogu darbnīcas, kurās piedalījās visi pedagogi, guva metodisko materiālu un informāciju, kā vēl prasmīgāk organizēt darbu ar skolēniem, kuriem tas ir tik ļoti nepieciešams.

Ja Jūsu bērnam ir grūtības mācībās, psiholoģiskas problēmas vai kāds cits no riskiem nepabeigt skolu, uzklausi un atbalsti, meklē palīdzību. Neiegūta izglītība var traucēt karjeras veidošanu nākotnē, negatīvi ietekmēt cilvēka labklājību un pašvērtējumu.

Salas vidusskolā projektu koordinē skolotāja Ināra Beļauniece, Biržu pamatskolā – skolotāja Sandra Līce.

Informāciju sagatavoja: Ināra Beļauniece
Salas vidusskolas skolotāja, projekta koordinatore
Salas novada pašvaldība
Tālrunis: 65237780
E-pasts: admin@salas.lv