Projekts "PuMPuRS" Salas novada pašvaldības skolās

Mērķis samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus

13:50, 28.Decembris, 2018 , Izglītība , Projekti
Projekts

  


Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Salas novada pašvaldība 2018.gada 16. novembrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/63 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. 

Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Salas vidusskolas un Biržu pamatskolas izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei.

Projekts veicinās ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem. Katram projektā "PuMPuRS" iesaistītajam skolēnam pedagogs izveidos individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtēs mācību pārtraukšanas riskus un paredzēs nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plāni tiks saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniegs skolēniem papildus konsultācijas.

Projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” vadītāja Salas vidusskolas vispārējās pamatizglītības skolotāja Ināra Beļauniece.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

Informāciju sagatavoja: Ligita Kadžule
Attīstības nodaļa
Salas novada pašbvaldība
Tālrunis: 25460441
E-pasts: ligita.kadzule@gmail.com