Par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības iniciatīvu portālā ManaBalss.lv

09:46, 02.Septembris, 2019 , Izglītība
Par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības iniciatīvu portālā ManaBalss.lv

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) jau daudzu gadu garumā norāda valsts un pašvaldību institūcijām, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi saskaras ar nevienlīdzību darba slodzes veidošanās principos un darba samaksas apmērā. Pretēji cerētajam, ar 2016. gada 1. septembri situācija pasliktinājās, jo ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem “Par pedagogu darba samaksu” – tika palielināta pirmsskolas pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei no 30 stundām nedēļā uz 40 stundām.

Izglītības likuma 60. panta trešā daļas norma nosaka, ka “pedagogu darba samaksa valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēs, tajā skaitā bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. Pārējo pedagogu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas pašvaldības izglītības iestādēs, darba samaksa, ja citos likumos nav noteikts citādi, tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta”. Tā kā pašvaldību budžetu iespējas palielināt finansējuma apmēru pirmsskolas pedagogiem ir visai atšķirīgas, tad Latvijas pilsētās un novados veidojas nevienlīdzība pedagogu darba samaksā, kas rada risku profesionālajai izdegšanai, lielai kadru mainībai un līdz ar to veicina nevienlīdzīga pakalpojuma nodrošināšanu bērniem. Lai novērstu nevienlīdzību, nepieciešams veikt grozījumus Izglītības likumā, nosakot, ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darba samaksa tiek nodrošināta no valsts budžeta.

LIZDA atgādina, ka MK 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” nosaka, ka pedagogu zemākā mēneša darba algas likme sākot ar 2019. gada 1. septembri ir 750 euro. Būtisku nevienlīdzību veido dažādās izglītības pakāpēs strādājošo pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei. Vispārizglītojošo skolu pedagogiem darba slodze, kas atbilst vienai darba likmei, ir 30 stundas nedēļā. Tas nozīmē, ka par 30 stundu darba nedēļu mēnesī tiek maksāta mēnešalga, kas nedrīkst būt mazāka par 750 euro. Pirmsskolas izglītības pedagoga darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei, noteikta 40 stundas nedēļā (t.sk. 4 stundas gatavošanās nodarbībām). Līdz ar to, zemākā mēneša darba alga 750 euro tiek maksāta par 40 stundām nedēļā. Šī nevienlīdzība nosaka vēl tālāku nevienlīdzību – ja mazās algas dēļ pirmsskolas izglītības skolotājs agrāk varēja strādāt  blakus darbā citā pirmsskolas izglītības iestādē, tad 40 stundu slodze nedēļā šo iespēju ievērojami ierobežo. Nevienlīdzība veidojas ne tikai starp dažādās izglītības pakāpēs strādājošiem pedagogiem, bet arī pirmsskolas izglītības iestāžu starpā. Pirmsskolas izglītības iestādes galvenokārt noteikušas darba laiku no 7.00 līdz 19.00. Lai varētu ievērot noteikto darba laiku, pedagogiem bieži tiek noteikts nepilns darba laiks, kas veido nepilnas darba likmes.

LIZDA 2015. gada VI Kongress, pieņemot rezolūciju “Par pirmsskolas izglītības problēmām” izvirzīja prasību Saeimai, MK un Izglītības un zinātnes ministrijai – “atjaunot visu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta”. Jau Māra Kučinska Valdības rīcības plāna 114.1. punkts paredz vienoties par ilgtermiņa risinājumu pirmsskolas pedagogu finansēšanā, kas nenoliedzami būtu uz attīstību vērsts solis, lai garantētu vienlīdzību un konkurētspējīgu atalgojumu, jo izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības visiem pedagogiem ir līdzvērtīgas. Jāuzsver, ka attiecīgie likuma grozījumi ļaus pašvaldībām arī turpmāk finansiāli atbalstīt pirmsskolas pedagogus.

LIZDA akcentē, ka Artura Krišjāņa Kariņa Valdības rīcības plāna (Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai,  apstiprināts MK 2019. gada 23. aprīlī) Deklarācijas 127. uzdevums nosaka: “Turpināsim palielināt pedagoģiskā un akadēmiskā personāla atalgojumu un pilnveidosim atalgojuma modeli, t.sk. pirmsskolas pedagogiem.” Tam atbilstošais darbības rezultāts tiek definēts šādi: 2) Sagatavots piedāvājums pakāpeniskai pārejai uz pirmsskolas pedagogu atalgojuma finansēšanu no valsts budžeta ATR virzības ietvaros.”

LIZDA Padome jau 2017. gada 15. martā nolēma iesniegt iniciatīvu portālā ManaBalss.lv – nodrošināt visu pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksu no valsts budžeta, lai novērstu diskrimināciju. Lai to panāktu, nepieciešams savākt ne mazāk kā 10 000 parakstu no Latvijas pilsoņiem, kuri iesnieguma iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 131.³ punktu tas var tikt iesniegts kā kolektīvais iesniegums Saeimai ar konkrētu prasījumu izskatīt to kā kolektīvu iniciatīvu. Parakstīties var tikai izmantojot internetbanku, lai nodrošinātu parakstu patiesumu un to, ka persona par konkrēto iniciatīvu parakstās vienu reizi.

Parakstīties var šeit: https://manabalss.lv/vienlidzibu-pirmsskolas-izglitibas-iestazu-pedagogiem-darba-samaksu-nodrosinat-no-valsts-budzeta/show

Uzsākot iniciatīvu par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas nodrošināšanu no valsts budžeta, daudzi pedagogi pauduši bažas par to, ka šobrīd esošais atalgojums finansēšanas avota maiņas rezultātā samazināsies. LIZDA atgādina, ka Izglītības likums nosaka tiesības pašvaldībai piešķirt papildus finansējumu neatkarīgi no tā, ka valsts arī šobrīd vispārizglītojošo skolu pedagogu atalgojumu finansē no valsts budžeta. LIZDA atkārtoti izsaka pateicību pašvaldībām par to, ka pirmsskolas pedagogiem no 2016. gada septembra tika nodrošināts lielāks atalgojums nekā to noteica Ministru kabineta noteikumi Nr. 445 “Par pedagogu darba samaksu”.

 

LIZDA priekšsēdētāja I.Vanaga