Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana


               Ilgtspējīgas attīstības stratēģija               Attīstības programmas               Lokālplānojumi               Detālplānojumi               Teritorijas plānojumi               Iedzīvotāju aptaujas
         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Attīstības plānošana


baneris.jpg

 • PAZIŅOJUMS PAR SALAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2030. GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2012. - 2018. GADAM UN VIDES PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 2.07.2012.

Salas novada dome 2012. gada 27. jūnija domes sēdē pieņēma lēmumus (sēdes protokols Nr.8, 7.§, 8.§) apstiprināt Salas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030. gadam un Salas novada Attīstības programmu 2012. – 2018. gadam un Vides pārskatu. Turpmāk plānošanas dokumenti būs pieejami Salā, Salas novada pašvaldībā, Sēlpilī, Sēlpils pagasta pārvaldē un Biržos, Biržu bibliotēkā, kā arī interneta vietnē www.salasnovads.lv sadaļā „Pašvaldības plānošanas dokumenti”. SĒDES PROTOKOLS

 • PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU GALA REDAKCIJĀM 4.04.2012.

Salas novada dome 2012.gada 28. marta domes sēdē pieņēma lēmumus (sēdes protokols Nr.3, 19.§, 20.§)apstiprināt Salas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030. gadam gala redakciju un Salas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam un Vides pārskata gala redakciju un nodot tās atzinumu saņemšanai Zemgales plānošanas reģionam un Vides pārraudzības valsts birojam. SĒDES PROTOKOLS

 • ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030 24.1.2012.

Ar Salas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju var iepazīties novada lielākajos ciemos Salā, Salas novada pašvaldībā, Biržos, Biržu tautas namā un Sēlpilī, Sēlpils pagasta pārvaldē laika periodā no 24.01.2012. līdz 14.02.2012. Rakstiskus priekšlikumus var izteikt iepriekš minētājās pašvaldības iestādēs to darba laikā vai rakstot e-pastu uz salaspag@salas.lv

 • TIEK UZSĀKTA NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE 4.1.2012.

2011. gada 1.decembrī stājās spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likums, kas nosaka, ka Latvijā pašvaldībām ir jābūt ne tikai Attīstības programmai un teritorijas plānojumam, bet arī novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. LASĪT TĀLĀK

 • NOSLĒDZAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA 3.10.2011.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros no 15.augusta līdz 23.septembrim Salas novadā norisinājās Attīstības programmas 2012.-2018.gadam un Vides pārskata projekta 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. LASĪT TĀLĀK

 • ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS UN VIDES PĀRSKATA 1.REDAKCIJAS PUBLISKĀ APSPRIEŠANA 10.8.2011.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros Attīstības programmas publiskā apspriešana notiks no 2011. gada 15. augusta līdz 23. septembrim. Lai novada iedzīvotājiem būtu ērtāk, sabiedriskās apspriedes sanāksmes tiks organizētas novada lielākajos ciemos 2011. gada 7.septembrī.... LASĪT TĀLĀK

 • 1. redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai 3.08.2011.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros Salas novada pašvaldība 2011. gada 27. jūlijā pieņēma lēmumu „Par Salas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam un Vides pārskata projekta 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai” (protokols Nr.11.10.§). SĒDES PROTOKOLS

 • Salas novadā tiek uzsākta vides pārskata izstrāde 3.5.2011.

Salas novada Attīstības programmas izstrādes ietvaros ir uzsākta Vides pārskata izstrāde, kas ir viena no Attīstības programmas sastāvdaļām. Vides pārskata mērķis ir novērtēt esošo vides situāciju novadā, atklāt problēmas un noteikt iespējamos risinājumus, ... LASĪT TĀLĀK

 • APTAUJAS REZULTĀTI UN PĀRSTEIGUMA BALVAS NO SIA „DONA” 9.3.2011.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros ir noslēgusies Salas novada attīstības programmas iedzīvotāju aptauja, kas iedzīvotājiem ļāva izvērtēt novadu kopumā un izteikt viedokli par steidzīgākajiem darbiem un problēmām, kas pašvaldībai būtu jārisina. Aptauja norisinājās no 12.2010. līdz 02.2011. un tika aptaujāti 139 respondenti. LASĪT TĀLĀK

 • DARBA GRUPU KOPSAVILKUMS 25.2.2011.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros no 1.decembra līdz 17. janvārim tika organizētas trīs darba grupu sanāksmes „Izglītība un sociālā aprūpe”, „Vide, kultūra un tūrisms” un „Ekonomika un infrastruktūra”. Darba grupu sanāksmes apmeklēja dažādu nozaru pārstāvji no valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī no privāto uzņēmēju un nevalstisko organizāciju sektora. LASĪT TĀLĀK

 • DARBA GRUPAS SANĀKSME „Ekonomika un infrastruktūra” 24.1.2011.

Salas novada kultūras namā 17. janvārī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113   „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros tika organizēta noslēdzošā Salas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam darba grupas sanāksme „Ekonomika un infrastruktūra”. LASĪT TĀLĀK

 • AICINĀM  PIEDALĪTIES DARBA GRUPAS SANĀKSMĒ "EKONOMIKA UN INFRASTRUKTŪRA" 6.1.2011.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros aicinām piedalīties Salas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam trešajā darba grupas sanāksmē „Ekonomika un infrastruktūra”, kas notiks 17.janvārī 14:00 Salas novada kultūras namā. Interesenti var pieteikt savu dalību pa tālruni 29209638 vai sūtot e-pastu pauls@planosana.lv

 • DARBA GRUPAS SANĀKSME "VIDE, KULTŪRA UN TŪRISMS" 4.1.2011.

Salas novada kultūras namā 14. decembrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros tika organizēta Salas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam otrā darba grupas sanāksme „Vide, kultūra un tūrisms”. LASĪT TĀLĀK

 • APTAUJAS ANKETAS 17.12.2010.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros aicinām piedalīties Salas novada Attīstības programmas izstrādē un aizpildīt  aptaujas anketu. Aptaujas anketas var aizpildīt Salas bibliotēkā, Sēlpils pagasta pārvaldē, Biržu tautas namā. Trīs no aizpildītajām aptaujas anketām iegūs pārsteiguma balvu no SIA „Dona”. APTAUJAS ANKETA

 • DARBA GRUPAS SANĀKSME "IZGLĪTĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE" 6.12.2010.

Salas novada kultūras namā 1. decembrī Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros tika organizēta Salas novada Attīstības programmas 2011. – 2017. gadam pirmā darba grupas sanāksme „Izglītība un sociālā aprūpe”. LASĪT TĀLĀK

 • AICINĀM JŪS PIEDALĪTIES SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDĒ 15.11.2010.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros Salas novada attīstības programmas ietvaros esiet laipni aicināti piedalīties novada problēmu un esošo resursu (dabas, infrastruktūras,cilvēkresursu, u. c.) apzināšanā, kā arī piedāvāt savu redzējumu un risinājumu turpmākai novada attīstībai.
Pieteikties vai izteikt savu viedokli var pie novada teritorijas plānotāja Paula Granta, zvanot pa tālruni 29209638, rakstot e-pastu uz: pauls@planosana.lv vai sūtot vēstuli Salas novada pašvaldībai: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV 5230.

 • TIEK UZSĀKTA SALAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDE 31.10.2010.

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/113 „SPECIĀLISTU PIESAISTE SALAS NOVADA PAŠVALDĪBAI” ietvaros Salas novada dome informē, ka ar 2010.gada 27.oktobra Salas novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr.16, 13.punkts) ir apstiprināts Salas novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam izstrādes darba uzdevums un darba grupa. SĒDES PROTOKOLS un DARBA UZDEVUMS _______________________________________________________ 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome