Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Izsoles


Publicēts mājaslapā 01.10.2018.

SIA “Vīgants” pārdod mutiskā izsolē autogreideri DZ-143 1, dzinēja jauda 132,8 kW, 1989. gads.

Autogreidera cena: 1500,- EUR. Samaksa veicama nedēļas laikā.

Apskates vieta: Salā, Salas pagastā, Salas novadā, jāzvana 29169675.

Izsoles diena: 2018. gada 17. oktobrī pulksten 10.00., SIA “Vīgants” 205. kab., Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “Vīgants” 201. kab. darba dienās.

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Izsoles noteikumi.

Telefons informācijai: 26400921.
Publicēts mājaslapā 18.09.2018.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga, prakses vieta: Brīvības iela 116, Jēkabpils, paziņo, ka

tiek rīkota nekustamā īpašuma - Teika, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 005 0029, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 14.09.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 15.10.2018. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 1 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.


 Publicēts mājaslapā 18.09.2018.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga, prakses vieta: Brīvības iela 116, Jēkabpils, paziņo, ka

tiek rīkota nekustamā īpašuma - Mežnomaļi, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 008 0065, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 14.09.2018. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 15.10.2018. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 20 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.


Publicēts mājaslapā 08.12.2017.

Paziņojums par izsolēm

“Salas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma „Dzīlītes” Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5686 009 0213, kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība 1.66 ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir EUR 3753,59, izsoles solis - EUR 50,00. Izsoles nodrošinājums - 10% no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 30. (Iemaksa jāveic AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.)

Izsole notiks 2018.gada 22.janvārī plkst. 11.00 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinetā).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 101.kab.). Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš piesakoties pa tālr. 65237700.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 19.01.2018. plkst.16.00. Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.”

“Salas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma „Dzīļulauki” Salas pagastā, Salas novadā, kadastra Nr.5686 009 0365, kura sastāvā ir 1 (viena) zemes vienība 2,3 ha platībā mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir EUR 4324,49, izsoles solis - EUR 50,00. Izsoles nodrošinājums - 10% no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 30. (Iemaksa jāveic AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.)

Izsole notiks 2018.gada 22.janvārī plkst. 11.00 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinetā).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 101.kab.). Izsolāmo objektu var apskatīt iepriekš piesakoties pa tālr. 65237700.

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 19.01.2018. (ieskaitot), plkst.16.00. Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā divu nedēļu laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.”

if_icon_94_document_file_doc_314536.png IZSOLES NOTEIKUMI


Publicēts mājaslapā 21.11.2017.

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota SIA Finansu saistību birojs piederošā nekustamā īpašuma - "Rūtiņi", Sala, Salas pag., Salas nov., ar kadastra numuru 5686 002 0215, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 22.11.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 22.12.2017. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 900.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.

Pieņemšanas laiks:

Brīvības ielā 116, Jēkabpilī

Otrdienās 9.00-12.00; Ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga


Publicēts mājaslapā 10.11.2017.

Paziņojums par kustamas mantas - automašīnas VW Passat (valsts reģistrācijas numurs EN-142)

pārdošanu par brīvu cenu

Salas novada pašvaldība organizē kustamās mantas - automašīnas VW Passat (valsts reģistrācijas numurs EN-142) pārdošanu par brīvu cenu. Pārdošanas cena EUR 440,86, t.sk. PVN 21% apmērā. Automašīnu var apskatīt iepriekš saskaņojot apskates laiku ar Salas novada pašvaldības izpilddirektoru Arni Baumeisteru (tālr.: 26188750).

Pretendentu pieteikumi jāiesniedz Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00, piektdienās no plkst. 8.30-12.00 un no 13.00-16.00. Pieteikumus var iesniegt līdz 2017. gada 27. novembrim plkst.15.00.

Ja līdz norādītajam laikam pieteikušies vairāki pircēji, starp tiem tiks rīkota izsole. Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par sludinājumā minētās kustamās mantas pārdošanu. Samaksa veicama 5 (piecu) darba dienu laikā no pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Pieteikuma veidlapa


Publicēts mājaslapā 25.08.2017.

Paziņojums par izsoli

Tiek rīkota SIA Finansu saistību birojs piederošā nekustamā īpašuma - Rūtiņi; "Rūtiņi", Sala, Salas pag., Salas nov., ar kadastra numuru 5686 002 0215, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 30.08.2017. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 29.09.2017. plkst. 13.00. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 1200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270.

Pieņemšanas laiks:

Brīvības ielā 116, Jēkabpilī

Otrdienās 9.00-12.00; Ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga


Publicēts mājaslapā 13.07.2017

Paziņojums par izsoli

SIA “Vīgants” pārdod izsolē nekustamo īpašumu Zaļā ielā 2-16, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, kas sastāv no 2,- istabu dzīvokļa ar platību 52,4 m2 un 524/25792 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Izsoles sākumcena: 1700,- EUR.
Izsoles diena: 2017. gada 15. augustā plkst. 14:00
Izsoles vieta: SIA “Vīgants” 205.kab., Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pielikumā vai SIA “Vīgants” 201. kab.
Telefons informācijai: 26400921


Publicēts mājaslapā 25.04.2017.

Paziņojums par izsoli


Salas novada pašvaldība rīko otro pasažieru autobusa Caetano Salvado, valsts reģistrācijas Nr. GV9641, reģistrācijas gads 2000, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena ir 1500 EUR, izsoles solis 150 EUR. Visa nosolītā izsoles objekta pirkuma summa apliekas ar attiecīgo pievienotās vērtības nodokļa likmi.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā internetā: http://www.salasnovads.lv/, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 106.kab.), Sēlpils pagasta pārvaldes ēkā (Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads).

Izsoles objektu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, iepriekš saskaņojot apskates laiku - 65237749, 26188750 (izpilddirektors A.Baumeisters).

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00, piektdienās no plkst. 8.30-12.00 un no 13.00-16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 17.05.2017. (ieskaitot), plkst.16.00.

Izsole notiks 18.05.2017., plkst.15.40 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinets).

Līdz reģistrācijai pretendentam ir jāiemaksā reģistrācijas maksa 15 EUR, nodrošinājums 150 EUR, iemaksu veicot AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372.

Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas.


IZSOLES NOTEIKUMIPublicēts mājaslapā 07.03.2017.

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MUTISKO IZSOLI

Atklātās mutiskās izsoles laiks un vieta: 2017. gada 10. aprīlī pulksten 14.00. Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā, 2. stāvā, 205. kabinetā (turpmāk – Izsole).

Izsoles objekts: nekustamais īpašums Ošānu ielā 13-17, Ošānos, Salas pagastā, Salas novadā, kas sastāv no 3,- istabu dzīvokļa ar platību 69,4 m2 un 694/11931 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Objekta īpašnieks: SIA “Vīgants”, reģistrācijas Nr.55405000931, juridiskā adrese: Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā.

Izsoles rīkotājs un vadītājs: SIA „Vīgants”, reģistrācijas Nr. 55403000931.

Izsoles objekta sākumcena: 1000 EUR (viens tūkstotis euro).

Atklātas mutiskās izsoles noteikumi un pieteikuma veidlapa


Publicēts mājas lapā 18.01.2017.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 113, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze.upite@lzti.lv

Jelgavā, 11.01.2017. Nr.00706/108/2017-NOS

Izpildu lietā Nr. 01719/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka tiek rīkota otrā

IZSOLE

privātpersonai piederošam nekustamam īpašumam Viesturu iela 12-17, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Izsoles sākumcena 3000.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 24.01.2017., izsoles noslēguma datums un laiks 23.02.2017. plkst. 13.00.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināta tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 18.01.2017.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 113, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze.upite@lzti.lv

Jelgavā, 11.01.2017. Nr.00707/108/2017-NOS

Izpildu lietā Nr. 01718/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka tiek rīkota otrā

IZSOLE

privātpersonai piederošam nekustamam īpašumam Viesturu iela 12-18, Sala, Salas pagasts, Salas novads.

Izsoles sākumcena 2100.00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 24.01.2017., izsoles noslēguma datums un laiks 23.02.2017. plkst. 13.00.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināta tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 23.11.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.112

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Jekaterina Kaļiņina

Brīvības iela 113, Jēkabpils, LV-5201, tālr. 65233066, fakss 65233066, e-pasts jekaterina.kalinina@lzti.lv

Jēkabpilī, 22.11.2016. Nr.09649/112/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 00092/112/2015

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2009.gada 17.decembrī izdoto lēmumu lietā Nr.12.1.5/43234 par parāda piedziņu no privātpersonas valsts labā, rīko pirmo

IZSOLI

privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam "Mežlejas", Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra Nr.5690 004 0204

Izsoles sākumcena EUR 1000.00. Izsoles solis EUR 100.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 05.12.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 04.01.2017. plkst. 13.00.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 65 233066, 65 233066, e-pasts jekaterina.kalinina@lzti.lv, vai tiesu izpildītāja birojā.

Pieņemšanas laiks:

otrdiena plkst. 10.00-16.00 un ceturtdiena plkst. 14.00-16.00

Zvērināta tiesu izpildītāja       Jekaterina Kaļiņina


Publicēts mājas lapā 15.11.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze upite@lzti.lv

Jelgavā, 11.11.2016. Nr.18621/108/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 01313/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - "Atvarnieki", Sēlpils pagasts, Salas novads, pirmā izsole.

Izsoles sākumcena EUR 1400.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums 25.11.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 27.12.2016. plkst. 13.00.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināts tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 24.10.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.108

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Sniedze Upīte

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16-220, Jelgava, LV-3001, tālr. 63026030, fakss 63026619, e-pasts sniedze upite@lzti.lv

Jelgavā, 20.10.2016. Nr.17388/108/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 01718/108/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Sniedze Upīte paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Viesturu iela 12-18, Sala, Salas pagasts, Salas novads, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 02.11.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 02.12.2016. plkst. 13.00. Izsoles sākumcena EUR 2800.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv

Uzziņas pa tālruņiem 63 026030, 63 026075, vai tiesu izpildītāja birojā.

Zvērināts tiesu izpildītājs       Sniedze Upīte


Publicēts mājas lapā 27.09.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Rigmonta Grīga

Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201, e-pasts: rigmonta griga@lzti.lv

Jēkabpilī, 22.09.2016. Nr.02940/113/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 00620/113/2010

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Teika, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 005 0029, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 30.09.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 31.10.2016. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 1125.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65 231270

Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs       Rigmonta Grīga


Publicēts mājas lapā 27.09.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Rigmonta Grīga

Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201, e-pasts: rigmonta griga@lzti.lv

Jēkabpilī, 22.09.2016. Nr.02941/113/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 00620/113/2010

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Mežnomaļi, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 008 0065, otrā izsole.

Izsoles sākuma datums 30.09.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 31.10.2016. plkst. 13.00. Otrās izsoles sākumcena EUR 27 000.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65 231270

Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 14.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs       Rigmonta GrīgaPublicēts mājas lapā 17.08.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.112

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Jekaterina Kaļiņina

Brīvības iela 113, Jēkabpils, LV-5201, tālr. 65233066, e-pasts:jekaterina.kalinina@lzti.lv

Jēkabpilī, 15.08.2016. Nr.06832/112/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 00183/112/2016

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Pamatojoties uz Jēkabpils rajona tiesas 2016.gada 16.februārī izdoto izpildu rakstu lietā Nr. C16046415 par solidāru piedziņu 14148,41 EUR apmērā no privātpersonas, AS Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, reģistrācijas Nr. 40003132437, labā rīko pirmo

IZSOLI

Privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam, kas atrodas Biržu ielā 9-7, Biržos, Salas pag., Salas nov., ar kadastra Nr. 5686 900 2489.

Izsoles sākumcena - 800 EUR. Izsoles solis 80 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums 25.08.2016. plkst. 13.00. Izsoles beigas 26.09.2016. plkst.13.00.

Papildus informācija par izsoli pie Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterinas Kaļiņinas.

Tālrunis uzziņām 65233066, fakss 65233066, e-pasts: jekaterina.kalinina@lzti.lv  .

Pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst.10.00-16.00 un ceturtdienās no plkst. 14.00-16.00

Zvērināta tiesu izpildītāja                  Jekaterina Kaļiņina


Publicēts mājas lapā 26.07.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Rigmonta Grīga

Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201, e-pasts: rigmonta griga@lzti.lv

Jēkabpilī, 22.07.2016. Nr.02307/113/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 00620/113/2010

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Teika, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 005 0029, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 28.07.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 29.08.2016. plkst. 13.00. Pirmā izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 1500.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65 231270

Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 12.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs       Rigmonta Grīga


Publicēts mājas lapā 26.07.2016.

Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113

ZVĒRINĀTS TIESU IZPILDĪTĀJS

Rigmonta Grīga

Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201, e-pasts: rigmonta griga@lzti.lv


Jēkabpilī, 22.07.2016. Nr.02308/113/2016-NOS

Izpildu lietā Nr. 00620/113/2010

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka

tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma - Mežnomaļi, Sēlpils pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5690 008 0065, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 28.07.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 29.08.2016. plkst. 13.00. Pirmā izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 36 000.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65 231270

Pieņemšanas laiks: otrdienās 9.00-12.00; ceturtdienās 9.00-12.00 un 12.00-16.00

Zvērināts tiesu izpildītājs       Rigmonta Grīga


Publicēts mājas lapā 13.07.2016.

Salas novada pašvaldība rīko otro vieglās automašīnas Renault Megane, 2002.gads, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena ir 320,00 EUR, izsoles solis 20,00 EUR. Visa nosolītā automašīnas cena tiek aplikta ar PVN.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles, Salas novada pašvaldības telpās, Sēlpils pagasta pārvaldes telpās. Apskatīt izsoles objektu dabā var, iepriekš piesakoties pa tālruni 65237749, 26188750 (izpilddirektora A.Baumeisters).

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldībā (106.kabinets, Susējas ielā 9, Salā, Salas pagastā, Salas novadā) darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00.

Reģistrēties izsolei var līdz 27.07.2016. (ieskaitot), plkst.16.00. Līdz reģistrācijai pretendentam pašvaldībai jāpārskaita reģistrācijas maksa EUR 15,00, nodrošinājums EUR 32,00, iemaksu veicot AS „Swedbank”, konts LV40HABA0551027661272 vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Nosolītā pirkuma summa jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 28.07.2016., plkst.13.00 Salas novada pašvaldības sapulču zālē (222.kabinets).

Izsoles noteikumi.Latvijas Republika

Zemgales apgabaltiesas iecirknis Nr.113
Zvērināts tiesu izpildītājs
Rigmonta Grīga
Birojs: Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201
tālr. 65231270, e-pasts: rigmonta.griga@lzti.lv

PAZIŅOJUMS
par nekustamā īpašuma izsoli

Zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga paziņo, ka tiek rīkota privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma – Zaļā 6-3, Sala, Salas pagasts, Salas novads, ar kadastra numuru 5686 900 3613, pirmā izsole.

Izsoles sākuma datums 17.06.2016. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 18.07.2016. plkst. 13.00.

Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 1600.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Uzziņas pa tālruni 65231270

Pieņemšanas laiks:
Otrdienās 9:00-12:00; Ceturtdienās 9:00-12:00 un 14:00-16:00

Zvērināts tiesu izpildītājs          Rigmonta Grīga

Lesiņa, tālr. 65231270


 Publicēts mājas lapā 07.06.2016.

PAZIŅOJUMS

par izsoli

Salas novada pašvaldība rīko pirmo pasažieru autobusa (Caetano Salvado, valsts reģistrācijas Nr. GV9641, reģistrācijas gads 2000) mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena ir 9960,00 EUR, izsoles solis 900,00 EUR. Visa nosolītā izsoles cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.salasnovads.lv, sadaļā Izsoles; Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, 101.kab.), Sēlpils pagasta pārvaldes ēkā (Pētera Barisona iela 6, Sēlija, Sēlpils pagasts, Salas novads). Izsoles objektu var apskatīt Salā, Salas pagastā, Salas novadā, tālrunis uzziņām 65237749, 26188750 (izpilddirektors A.Baumeisters).

Pretendentu reģistrācija izsolei notiek Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā 106.kabinetā, darba dienās: pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-17.00., piektdienās no plkst. 8.30 -12.00 un no 13.00-16.00. Reģistrēties izsolei var līdz 29.06.2016. (ieskaitot), plkst.16.00. Izsole notiks 30.06.2016., plkst.13.00 Salas novada pašvaldības administrācijas ēkā (222.kabinets).

Līdz reģistrācijai pretendentam ir jāiemaksā reģistrācijas maksa 15,00 EUR nodrošinājums 996,00 EUR, iemaksu veicot AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV40HABA0551027661272, saņēmējs: Salas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000045372 vai skaid

 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome