Aktualitātes         Par Salas novadu         Novada dome         Jauniešiem         Attīstības plānošana         Teritorijas investīcijām         Zemgales reģionālais ģeoportāls         Pašvaldības administrācija         Pašvaldības struktūrvienības         Pašvaldības iestādes         SIA "Vīgants"         Pakalpojumi


               Maksas pakalpojumu cenrāži
         Klientu apkalpošanas centrs         Iepirkumi         Izsoles         Projekti         Salas Novada vēstis         Kultūra         Izglītība         Tūrisms         Uzņēmējdarbība         Lauksaimniekiem         Biedrības         Veselības aprūpe         Draudzes         Sēlijas novadu apvienība         Kontakti         Foto galerija         Ierosinājumi


Pakalpojumi


Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:    latvija_logo.jpg

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.PUBLISKO PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA

Publisks pasākums ir fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības. Publiska vieta ir jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata. Atļauja publiska pasākuma rīkošanai ir pašvaldības izsniegts dokuments, kas pasākuma organizatoram dod tiesības noteiktā vietā un laikā rīkot vienreizēju publisku pasākumu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, pasākuma organizatoram ir nepieciešams saņemt visu attiecīgo pašvaldību atļaujas.

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Iesniegums tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošanai un ielu tirdzniecības atļaujai

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Iesniegums tirdzniecības organizatoram tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošanai un ielu tirdzniecības atļaujai

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Tirdzniecības atļauja


Atbildīgā iestāde: Salas novada pašvaldība
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene vai elektroniski
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene vai elektroniski
Maksa par pakalpojumu: Nodevas
Uzziņas: tālr.65237700, Salaspag@salas.lv
Darba laiks:

Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS

Izsniedz:

 • Izziņa vai informatīva vēstule par nekustamā īpašuma nodokli
 • Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Salas novada pašvaldības iznomājamās zemes vienības bez apbūves tiesībām

Veidlapas:

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Iesniegums Nekustamā īpašuma nodokļa nosūtīšanai uz e-pasta adresi

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Iesniegums par darbības atbilstību teritorijas plānojumam

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi fiziskai personai

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi juridiskai personai

if_icon_94_document_file_doc_314536.png Iesniegums pirmpirkuma tiesību izskatīšanai

Atbildīgā iestāde: Salas novada pašvaldība
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene
Uzziņas: tālr.65237706, m.t.29262465, ingaga@i@inbox.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00


BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANA

Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājam ir jāsaņem būvatļauja. Patvaļīga būvniecība nav pieļaujama. Pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai var iesniegt tikai pēc tam, kad būvprojekts ir saskaņots un akceptēts būvvaldē. Pirms būvatļaujas izsniegšanas būvinspektors veic paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaudi, lai pārliecinātos par patvaļīgas būvniecības neesību, un sastāda attiecīgu atzinumu. Būvinspektors, konstatējot, ka pirms būvatļaujas saņemšanas ir uzsākti būvdarbi un tie atbilst akceptētajam būvprojektam: a) sagatavo atzinumu par būves pārbaudi saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 1009 „Noteikumi par būvinspektoriem” 2. pielikumu un nekavējoties uzdod pārtraukt būvdarbus, līdz būvatļaujas saņemšanai, to pamatojot ar Būvniecības likuma 30. panta ceturto daļu, Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 118.2 punktu un Administratīvā procesa likuma 8. pantu; b) sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152. panta pirmajā vai otrajā daļā minēto pārkāpumu. Būvatļaujas izsniegšanas process augstākminētajā gadījumā (pirms būvatļaujas saņemšanas ir uzsākti būvdarbi un tie atbilst akceptētajam būvprojektam) notiek tādā pat kārtībā, kā tas notiktu gadījumā, ja būvdarbi nebūtu uzsākti, taču vienlaikus veicot arī administratīvā pārkāpuma lietvedību. Ja ir saņemts būvinspektora atzinums par patvaļīgas būvniecības esību, būvvalde:

 • ja būvniecība atbilst akceptētajam būvprojektam, izsniedz būvatļauju pēc administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas;
 • ja būvniecība neatbilst akceptētajam būvprojektam, aptur būvatļaujas izsniegšanu uz laiku, kamēr pašvaldība pieņem lēmumu par iespēju turpināt būvniecību, norādot nosacījumus būvniecības turpināšanai, vai lēmumu par būvniecības radīto seku novēršanu.

Būvatļauju izsniedz piecu darba dienu laikā no būvatļaujas pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām). Ja Būvvalde konstatē, ka pieprasījumam būvatļaujas saņemšanai nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Būvvalde saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 59.pantu lūdz iesniedzēju iesniegt nepieciešamos dokumentus. Būvatļauju izsniedz tikai pēc tam, kad būvuzņēmējs vai būvētājs ir veicis apdrošināšanu par trešo personu dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu un, vai mantai nodarīto zaudējumu, veicot būvdarbus. Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina. Būvatļaujas derīguma termiņa laikā ir jābūt derīgai apdrošinātāja izsniegtai būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisei.

3.ico Būvvaldes kontakti

Ikona_PDF.png Nodeva par būvatļaujas saņemšanu


DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Dzimšanas fakta reģistrēšana
 Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības teritorijā bērns piedzimis, vai kuras darbības teritorijā deklarēta viena vai abu vecāku dzīvesvieta. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā vecākiem nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu, kuru ar saviem parakstiem apliecina abi vecāki.

 • ja vecāki ir savstarpējā laulībā, tad nodaļā ierodas abi vai viens no vecākiem, līdzi ņemot šādus dokumentus: vecāku pases, vecāku laulības apliecību, medicīnas iestādes izziņu par bērna piedzimšanu;
 • ja vecāki ir savstarpējā laulībā, bet viņiem ir katram ir savs uzvārds, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem, vai, ja ierodas viens vecāks, jābūt otra vecāka piekrišanai bērna izvēlētajam uzvārdam;
 • ja vecāki nesastāv laulībā un bērna tēvs vēlas atzīt paternitāti savam bērnam, tad nodaļā jāierodas abiem vecākiem, līdzi ņemot vecāku pases un medicīnas iestādes izziņu par bērna piedzimšanu;
 • reģistrējot bērna dzimšanu, paternitāti var atzīt tikai tādā gadījumā, ja bērna māte nesastāv laulībā. Ja iepriekšējā laulība nav šķirta, vai arī šķirta mazāk kā 306 dienas pirms bērna dzimšanas, bērns tiek reģistrēts kā mātes vīra bērns. Šo faktu var apstrīdēt tikai tiesā. Ja māte šajā laikā pēc laulības izbeigšanas ir stājusies jaunā laulībā, kā bērna tēvu norāda mātes jauno vīru.


Atbildīgā iestāde: Salas novada pašvaldība
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene
Maksa par pakalpojumu: Nav
Uzziņas: tālr.65237702, m.t.29352736, Dzimtsaraksti@salas.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00


Laulības reģistrācija
Laulību var reģistrēt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, kā arī jebkurā baznīcā pie garīdznieka, kuram ir attiecīgās konfesijas vadības atļauja.

Laulībā  var stāties pēc 18 gadu sasniegšanas. Ja laulībā vēlas stāties nepilngadīga persona pēc 16 gadu sasniegšanas, tad tai ir nepieciešama vecāku rakstiska piekrišana un otrai personai, kura stājas laulībā, ir jābūt pilngadīgai.

Personas, kuras vēlas pieteikt laulības, ierodas dzimtsarakstu nodaļā, līdzi ņemot pases. Ja ir atkārtotas laulības, jābūt dokumentam par iepriekšējo laulību izbeigšanos (tiesas spriedums par laulību šķiršanu vai arī bijušā laulātā miršanas apliecība).

Ja laulības tiek slēgtas ar ārzemju pilsoni, tad viņam Latvijā jāuzturas likumīgi un nodaļā jāiesniedz attiecīgas kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai personai nav šķēršļu noslēgt laulību.

Nodaļā līgava un līgavainis uzraksta laulību reģistrācijas iesniegumu un vienojas par laulību datumu un laiku. Laulības var notikt ne ātrāk kā mēnesi un 1 dienu pēc laulību iesnieguma iesniegšanas un ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām.

Atbildīgā iestāde: Salas novada pašvaldība
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene
Maksa par pakalpojumu: Valsts nodeva par laulību reģistrāciju ir 14 euro.
Pašvaldības nodeva par svinīgu laulības ceremoniju – 14 euro + PVN.
Uzziņas: tālr.65237702, m.t.29352736, Dzimtsaraksti@salas.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00


Miršanas fakta reģistrācija
Par miršanas faktu dzimtsarakstu nodaļai jāpaziņo 6 diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Miršanas faktu var reģistrēt dzimtsarakstu nodaļā, kuras darbības iecirknī persona mirusi, vai arī pēc mirušās personas pēdējās deklarētās dzīvesvietas.

Personai, kura reģistrē miršanas faktu, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti: ārstniecības iestādes izsniegta apliecība par nāves iestāšanos, mirušās personas pase.

Darbību secība “soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā.


Atbildīgā iestāde: Salas novada pašvaldība
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene
Maksa par pakalpojumu: Nav
Uzziņas: tālr.65237702, m.t.29352736, Dzimtsaraksti@salas.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00


Vārda, uzvārda maiņa un tautības ieraksta maiņa
Salas novada administratīvajā teritorijā deklarēta persona, ja ir motivēts iemesls, var dzimtsarakstu nodaļā kārtot vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu. Sīkāk par šo jautājumu konsultēties personīgi vai pa tālruni ar dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.

Atbildīgā iestāde: Salas novada pašvaldība
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene
Maksa par pakalpojumu: Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71,14 euro.
Uzziņas: tālr.65237702, m.t.29352736, Dzimtsaraksti@salas.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00


Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju apstiprināšana un izsniegšana
Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona dzimtsarakstu nodaļai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu – dzimtsaraksti@salas.lv vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu.Nodaļās atrodas arhīvs, sākot no 1994. gada.

Apliecības par laulības, dzimšanas un miršanas faktiem, kas Salas un Sēlpils pagastos reģistrēti agrāk, var saņemt Jēkabpils pilsētas dzimtsarakstu nodaļā Jēkabpilī, Brīvības ielā 120.

Pagastu dzimtsarakstu nodaļās var saņemt atkārtotas apliecības no citām nodaļām, tai skaitā arī no Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas, iepriekš rakstiski nosūtot iesniegumu uz attiecīgo nodaļu, kur glabājas sastādītais reģistrs.

Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labošana, papildināšana vai anulēšana. Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja civilstāvokļa akts reģistrēts dzimtsarakstu iestādē, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp ieinteresētajām personām. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.

Atbildīgā iestāde: Salas novada pašvaldība
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene
Maksa par pakalpojumu: Valsts nodeva ir 7 euro.
Uzziņas: tālr.65237702, m.t.29352736, Dzimtsaraksti@salas.lv
Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists

Personas dzīvesvietas deklarēšana
Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to pašvaldībā. Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis). Pēc ziņu reģistrēšanas datu bāzē, personai tiek izsniegta izziņa par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Personai, kura vēlas deklarēt dzīvesvietu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, Zemesgrāmatu apliecība, ja personai pieder nekustamais īpašums, īres līgums vai nomas līgums, ja personai nepieder nekustamais īpašums.

Atbildīgā iestāde: Salas novada pašvaldība
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene
Maksa par pakalpojumu: Valsts nodeva ir 4,27 euro.
Uzziņas: tālr.65237705, Salaspag@salas.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00


Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu
Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas deklarētās dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos:

 1. ja personai zudis tiesiskais pamats lietot dzīvojamo telpu;
 2. ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas.

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu
Anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un/vai izlikšanu no dzīvojamām telpām.

Atbildīgā iestāde: Salas novada pašvaldība
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene
Maksa par pakalpojumu: Nav.
Uzziņas: tālr.65237705, Salaspag@salas.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00


Izziņa par personas dzīvesvietu
Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam:

 • par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu;

Atbildīgā iestāde: Salas novada pašvaldība
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230
Pakalpojuma pieprasīšanas veids: Klātiene
Pakalpojuma saņemšanas veids: Klātiene
Maksa par pakalpojumu: Valsts nodeva ir 2,50 euro.
Uzziņas: tālr.65237705, Salaspag@salas.lv

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Trešdiena 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00 12.30 – 16.00GRĀMATVEDĪBAS NODAĻA

Izsniedz:

 • Izziņu par vidējo izpeļņu
 • Algas nodokļa paziņojumu


BĀRIŅTIESA

Adopcija
Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 162.-176. pantu un Bāriņtiesu likuma 34. pantu, kā arī 2003. gada 11. marta Ministru kabineta noteikumus Nr. 111 „Adopcijas kārtība”, lietā ir nepieciešams:

 • Adopcijas pieteikums no potenciālajiem adoptētājiem
 • Adoptētāju dzīvesvietas deklarācijas izziņa
 • Adoptētāju CV (dzīves apraksts)
 • Izziņa no ģimenes ārsta par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir
 • Izziņa no psihiatra un narkologa
 • Psihologa atzinums par potenciāliem adoptētājiem
 • Laulības apliecība
 • Adoptētāju bērnu dzimšanas apliecības
 • Pārrunas un ģimenes pārbaudes
 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību, kurai tiks nodots bērns aprūpē
 • Izziņas par nodarbinātību un ienākumu gūšanu
 • Pārrunas un ģimenes izpēte
 • Bāriņtiesas lēmums- personas tiek atzītas par adoptētājiem
 • Informācija Labklājības ministrijai par adoptētājiem - tiek nosūtīts lēmuma noraksts
 • Labklājības ministrijas norīkojums adoptētājiem iepazīties ar adoptējamu bērnu
 • Informācija no aizbildņa vai bērnu sociālās aprūpes /sociālās rehabilitācijas iestādes par bērna un adoptētāju savstarpējām attiecībām un kontaktēšanos

Adopcija (brāļu un māsu šķiršana)

 • Pārrunas un ģimenes pārbaudes
 • Adoptētāju iesniegums ar lūgumu ļaut bērnu ņemt pirmsadopcijas aprūpē
 • Bāriņtiesas lēmums - par bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpē adoptētāju ģimenē
 • Informācija bērnu sociālās aprūpes /sociālās rehabilitācijas iestādei par adopcijas atzīšanu
 • Pārrunas un ģimenes pārbaudes
 • Citu bāriņtiesu lēmumi par bērna vecāku aprūpes tiesībām
 • Tiesu spriedumi par bērna vecāku aizgādības tiesību atņemšanu
 • Citas bāriņtiesas lēmums par bērna šķiršanu no māsām un brāļiem adopcijas gadījumā
 • Bērna dzimšanas apliecības kopija
 • Adoptētāju iesniegums par adopcijas atzīšanu bērna interesēs
 • Pēc tam, kad bērns 6 mēnešus bijis pirmsadopcijas aprūpē, bāriņtiesa lemj par adopcijas atzīšanu bērna interesēs
 • Informācija Labklājības Ministrijai un bērnu sociālās aprūpes /sociālās rehabilitācijas iestādei par adopcijas atzīšanu
 • Adoptētāju prasība tiesā par adopcijas apstiprināšanu
 • Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu
 • Pārrunas un ģimenes pārbaudes (divas reizes gadā divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā)

Aizgādnība/Rīcībspējīgo personu interešu aizstāvība

 • Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 216., 355.-381. pantu un Bāriņtiesu likuma 27., 40.-43., 51. pantu, lietā ir nepieciešams:
 • Tiesas spriedums par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un tiesas prasība iecelt rīcībnespējīgai personai aizgādni
 • Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par rīcībnespējīgās personas aizgādnību ieceļot/neieceļot viņu par aizgādni
 • Aizgādņa laulības apliecība
 • Rīcībnespējīgās personas un aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņas
 • Mantas saraksts par rīcībnespējīgās personas īpašumu
 • Dokumenti, kas sniedz informāciju par rīcībnespējīgās personas mantu vērtību un stāvokli, kuri izmantoti mantu saraksta sastādīšanā (piem.- kadastra vērtība nekustamam īpašumam, novērtējums mašīnai, u.c.)
 • Informācija par rīcībnespējīgās personas bankas kontu stāvokli
 • Dažādi līgumi, kas saistīti ar rīcībnespējīgās personas mantu
 • Pārrunas un piekrišanas no ģimenes locekļiem
 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību, kurai tiks nodota rīcībnespējīga persona aizgādnībā
 • Ģimenes ārsta izziņa
 • Ziņas par potenciālo aizgādni no psihiatra un narkologa
 • Potenciālā aizgādņa apliecinājums par ienākumu gūšanu, izziņa no darbavietas
 • Bāriņtiesas lēmums par aizgādnības nodibināšanu un aizgādņa iecelšanu
 • Pārrunas un rīcībnespējīgās personas dzīves apstākļu pārbaudes
 • Gada norēķini par rīcībnespējīgās personas mantu pārvaldīšanu (iesniedz pārvaldīšanas apliecinošus dokumentus - konta atvēršanas līgumus, konta norēķinus, dažādi citi līgumi un norēķini)

Apliecību izsniegšana sociālo garantiju nodrošināšanai
Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās veic, ņemot vērā 2005. gada 15. novembra Ministru Kabineta noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” III un VI nodaļu.

Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimenē vai aprūpes iestādē)
Ņemot vērā Latvijas Republikas Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27. panta trešo daļu un 37. panta trešo daļu un Bāriņtiesu likuma 35. panta pirmo un otro daļu, kā arī 25. pantu, pieņem lēmumu par bērna ievietošanu.

Ārpusģimenes aprūpe -vecāku aprūpē esošu bērnu došana citas personas aprūpē
Saskaņā ar Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 17., 1. punktu un 49. panta pirmo un otro daļu, lietā ir nepieciešams:

 • Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par bērna nodošanu aprūpē
 • Citas bāriņtiesas pieprasījums sniegt atzinumu par potenciālo aprūpētāju
 • Bērna dzimšanas apliecība
 • Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa
 • Otra vecāka piekrišana bērna nodošanai citas personas aprūpē
 • Bērna piekrišana, ja bērns var paust savu viedokli
 • Ģimenes ārsta izziņa
 • Ziņas par personu no psihiatra un narkologa
 • Psihologa atzinums par potenciālo aprūpētāju
 • Pārrunas un ģimenes pārbaudes
 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību, kurai tiks nodots bērns aprūpē
 • Potenciālā aprūpētāja apliecinājums par ienākumu gūšanu, izziņa no darbavietas
 • Ja persona ir deklarēta citā pašvaldībā, tās pašvaldības bāriņtiesa lēmums par personas atbilstošajām spējām un apstākļiem aprūpēt noteiktu bērnu
 • Bāriņtiesas lēmums par bērna nodošanu citas personas aprūpē
 • Ģimenes pārbaudes akts

Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)
Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 216.-354. pantu un Bāriņtiesu likuma 26-33. pantu, lietā ir nepieciešams:

 • Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par nepilngadīgās personas aizbildnību
 • Bērna dzimšanas apliecība
 • Vecāku laulības apliecība
 • Personas miršanas apliecība
 • Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa
 • Mantas saraksts par nepilngadīgās personas īpašumu
 • Dokumenti, kas sniedz informāciju par nepilngadīgās personas mantu vērtību un stāvokli, kuri izmantoti mantu saraksta sastādīšanā (piem.- kadastra vērtība nekustamam īpašumam, novērtējums mašīnai, u.c.)
 • Informācija par nepilngadīgās personas bankas kontu stāvokļiem
 • Dažādi līgumi, kas saistīti ar nepilngadīgās personas mantu
 • Citas bāriņtiesas vai personas iesniegums ar lūgumu sniegt atzinumu par personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai
 • Pārrunas un ģimenes pārbaudes
 • Ģimenes locekļu piekrišana
 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību, kurai tiks nodots bērns aprūpē
 • Ģimenes ārsta izziņa
 • Ziņas par personu no psihiatra un narkologa
 • Ja nepieciešams, psihologa atzinums par potenciālo aizbildni
 • Potenciālā aizbildņa apliecinājums par ienākumu gūšanu, izziņa no darbavietas
 • Bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu nepilngadīgajam un aizbildņa iecelšanu

Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem
Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 203. pantu un Bāriņtiesu likuma 26.-22. pantu, lietā ir nepieciešams:

 • Iesniegums no personas ar lūgumu lemt par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam, -iem
 • Bērna dzimšanas apliecība
 • Vecāku laulības apliecība
 • Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa
 • Pārrunas un ģimenes pārbaudes sadarbojoties ar pašvaldības Sociālo dienestu, probācijas dienestu, policiju, veselības aprūpes, izglītības iestādēm, u.c.
 • Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra personas pārbaudes dati par personas kriminālo sodāmību
 • Ziņas par personu no psihiatra un narkologa
 • Ja nepieciešams, psihologa atzinums par vecāku, bērnu vai ģimeni
 • Iesniegums, sūdzība, informācija no personas par bērnu, kuram nepieciešama aprūpe un uzraudzība
 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas locekļa vienpersoniskais lēmums par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam,- iem, nosakot, ka:
 1. bērns tiek nogādāts pie otra vecāka, iecelta aizbildņa vai bērnu nogādā aprūpes iestādē
 2. tiek ziņots attiecīgai bāriņtiesai par viņu pašvaldībā dzīvojošas personas aprūpes tiesībām un bāriņtiesā pieņemto vienpersonisko lēmumu
 • Atzinums no pašvaldības Sociālā dienesta par iespējām bērnam atgriezties vecāku aprūpē ģimenē
 • Vecāku apliecinājums par ienākumu gūšanu, izziņa no darbavietas
 • Bāriņtiesas lēmums (15 dienu laikā pēc vienpersoniskā lēmuma) par vecāku aprūpes tiesību atjaunošanu (vai neatjaunošanu)
 • Ja nepieciešams, bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
 • Informācija no aizbildņa, aprūpes iestādes, skolas, par bērnu un vecāku saskarsmi, materiālo atbalstu ārpusģimenes aprūpes laikā
 • Ja gada laikā no vecāku aprūpes tiesību atņemšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesas lēmums par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu

Vecāku un bērnu personiskās attiecības
Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 177.-189. pantu un Bāriņtiesu likuma 18. un 19. pantu, lietā ir nepieciešams:

 • Tiesas pieprasījums sniegt atzinumu par saskarsmes tiesību/ aizgādības tiesību izmantošanas kārtību
 • Personas prasības pieteikums tiesai
 • Bērna dzimšanas apliecība
 • Vecāku laulības apliecība
 • Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa
 • Pārrunas un ģimenes pārbaudes
 • Personas apliecinājums par ienākumu gūšanu, izziņa no darbavietas
 • Pārrunas vai vecāku savstarpējā vienošanās
 • Dažādu personu vai vecāku iesniegumi un iesniegtie dokumenti
 • Prasības pielikumi vai grozījumi, pretprasības vai pierādījumi
 • Ja nepieciešams, psihologa atzinums par ģimeni
 • Mediācijas
 • Lēmums – atzinums tiesai par saskarsmes/aizgādības tiesību īstenošanas veidu vai noteikšanu

Mantisko interešu aizsardzība
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 21. pantu, lietā ir nepieciešams:

 • Iesniegums no personas vai notāra ar lūgumu lemt par mantojuma pieņemšanu nepilngadīgās vai rīcībnespējīgās personas vārdā
 • Bērna dzimšanas apliecība
 • Vecāku laulības apliecība
 • Personas miršanas apliecība
 • Bērna, vecāka, aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvietas deklarācijas izziņa
 • Īpašuma zemesgrāmatas nodaļas apliecības
 • Tiesu izpildītāja, vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai bāriņtiesas sastādīts inventāra saraksts par mantojumā atstātām mantām
 • Dokumenti, kas sniedz informāciju par nepilngadīgās personas mantu vērtību un stāvokli, kuri izmantoti inventāra saraksta sastādīšanā (piem.- kadastra vērtība nekustamam īpašumam, novērtējums mašīnai, u.c.)
 • Informācija par nepilngadīgās vai rīcībnespējīgās 

 

 

 

 © 2009-2017 Salas novada dome